Istraživački centri

Centar za omladinska i rodna istraživanja - CORI

Djelatnost centra

Centar za omladinska i rodna istraživanja baštini znanstvenoistraživačku tradiciju proučavanja mladih i žena koja se u Institutu provode od njegova osnutka. Stoga je djelatnost Centra usmjerena i na nastavak dosadašnjeg znanstvenoistraživačkog rada u inicijalnim područjima, i na razvijanje novog integrativnog znanstvenoistraživačkog pristupa.

Centar provodi istraživanja u znanstvenim područjima sociologije, politologije i filozofije s naglaskom na interdisciplinaran pristup i longitudinalno praćenje društvenih pojava i procesa. Znanstvenoistraživački rad usmjeren je na teme socijalnih, dobnih i rodnih nejednakosti, konstruiranja identiteta, sociokulturnih vrijednosti, kulture i slobodnog vremena, političke kulture i participacije, dobno i rodno uvjetovane distribucije društvene moći, socijalne uključenosti i socijalnog kapitala, obrazovnih i profesionalnih aspiracija te nezaposlenosti i zapošljavanja. Započet je pionirski rad na konceptualizaciji i institucionalizaciji profesionalnog rada s mladima u Hrvatskoj. Istraživači i istraživačice Centra kontinuirano sudjeluju u koncipiranju, praćenju i evaluaciji odgovarajućih javnih politika.

Youth Wiki

Centar za omladinska i rodna istraživanja nacionalna je referentna točka za prikupljanje i sistematizaciju podataka o politici za mlade odlukom Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Europske komisije u sklopu programa Youth Wiki.

Literatura