Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva

Sažetak:

Dosadašnje spoznaje o razvoju profesionalne uloge i kompetencijama učitelja ističu nužnost povezivanja unutrašnjeg i vanjskog konteksta u kojem se odvijaju inicijalno obrazovanje i pripravništvo. Unutrašnji kontekst obuhvaća konstrukte povezane s ličnošću osobe (vrijednosti, samopoimanje, motivaciju i uvjerenja), a vanjski obuhvaća kulturalne i društvene okolnosti u kojima učitelj stječe kompetencije i u kojima kasnije djeluje. U ovom području empirijski dobro potkrijepljen teorijski okvir jest socijalni konstruktivizam koji pretpostavlja da student aktivnim učenjem tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva postupno stječe nastavničke kompetencije i razvija profesionalni identitet utemeljen na integraciji osobnog iskustva i spoznaja edukacijskih znanosti. U skladu s navedenim, dva su glavna cilja projekta: a) u fundamentalno-teorijskom smislu ispitat će se međuodnosi varijabli koji određuju profesionalni identitet učitelja te će se pratiti promjene pojedinih komponenti profesionalnog identiteta tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva; b) u razvojno-primijenjenom smislu provjerit će se u kojoj je mjeri naš sustav obrazovanja učitelja utemeljen na pretpostavkama socijalnog konstruktivizma, s posebnim naglaskom na školskoj praksi tijekom studija i pripravništvu. Polazna hipoteza jest da inicijalno obrazovanje učitelja neće dovesti do poželjnih ishoda ako se studenti ne potiču na refleksivno promišljanje i preispitivanje svojih uvjerenja o učiteljskoj profesiji. Druga hipoteza jest da je period pripravništva pod vodstvom mentora ključan za formiranje profesionalnog identiteta učitelja. Očekujemo da će rezultati u početnim godinama studija, pokazati nedovoljnu zastupljenost pristupa usmjerenog na studente, te da će se općenito prepoznati potreba za boljom integracijom teorijskih i praktičnih sadržaja. Istraživanje će uključivati kombinaciju kvantitativne i kvalitativne metodologije uz primjenu transverzalnog i longitudinalnog nacrta, a podaci će se obraditi primjerenim kvantitativnim i kvalitativnim analizama. Ovo će istraživanje značajno doprinijeti razumijevanju prirode razvoja profesionalne uloge i načina stjecanja kompetencija učitelja u našem kontekstu, što do sada nije istraženo. Osim toga, na temelju rezultata će se moći izraditi preporuke za inovacije u inicijalnom obrazovanju i pripravništvu te osmisliti sustav cjeloživotnog obrazovanja mentora zaduženih za uvođenje učitelja-početnika u profesiju.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditeljica:

Vlasta Vizek Vidović

.

Suradnici na projektu:

Vesna Ciglar

istraživač

Mira Klarin

istraživač

Iris Marušić

istraživač

Marta Medved Krajnović

istraživač

Dubravka Miljković

istraživač

Majda Rijavec

istraživač

Vesna Vlahović Štetić

istraživač

Antonija Žižak

istraživač

Karin Doolan

asistent

Tea Pavin

asistent

Sharon B. Kletzein

University of Pennsylvania, USA