Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Sažetak:

Suvremena prosvjetna politika razvijenih zemalja (EU i OECD zemljama) ima za cilj što kvalitetnije obrazovanje svih građana kojim oni stječu kompetencije za život u društvu znanja i na znanju utemeljenom gospodarstvu. Obrazovni sustavi razvijaju se tako da se nacionalni kurikulum utemeljuje na novim ključnim kompetencijama i da se ujednačuje kvaliteta obrazovanja u različitim dijelovima zemlje. Stoga je važno jednoznačno definirati i operacionalizirati pojam kvalitete obrazovanja i čimbenika o kojima ona ovisi kako bi se omogućilo empirijsko istraživanje kvalitete obrazovanja i njezinih čimbenika. Ciljanim djelovanjem na kritične čimbenike kvalitete moguće je nacionalnu kvalitetu obrazovanja poboljšavati. Ciljevi su istraživanja konceptualizirati pojam kvalitete obrazovanja i njegovih čimbenika, odrediti indikatore čimbenika kvalitete obrazovanja, izraditi i provjeriti instrumente za ispitivanje indikatora čimbenika kvalitete obrazovanja te ne temelju provedenog empirijskog istraživanja predložiti mjere za unapređivanje i ujednačavanje kvalitete obrazovanja u različitim dijelovima Hrvatske. Hipoteze su istraživanja da su čimbenici kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj suboptimalni sa stajališta novih ključnih kompetencija što su nužne za razvoj društva znanja te da postoje velike međužupanijske razlike u uvjetima učenja o kojima ovisi kvaliteta obrazovanja. Očekuje se konzistentna konceptualizacija kvalitete obrazovanja i njezinih čimbenika, provjerena metodologija za ispitivanje indikatora čimbenika kvalitete obrazovanja, utvrđeno stanje indikatora čimbenika kvalitete obrazovanja u hrvatskoj, utvrđene regionalne razlike u pojedinim indikatorima čimbenika kvalitete obrazovanja te preporuke za unapređivanje i ujednačavanje kvalitete obrazovanja u hrvatskoj. Rezultati će biti provjereni usporedbom s međunarodnim standardima u području obrazovanja te s podacima eksterne evaluacije HNOS-a i rezultatima dobivenima PISA istraživanjem. Važnost predloženog istraživanja je u doprinosu teoriji kvalitete obrazovanja i izradi validiranih instrumenata za mjerenje indikatora čimbenika kvalitete. Praktični se značaj sastoji u identifikaciji kritičnih čimbenika kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj, što omogućuje donošenje stručno utemeljenih odluka o poboljšavanju i ujednačavanju kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditelj:

Nikola Pastuović

.

Suradnici na projektu:

Ivana Batarelo

istraživač

Petar Bezinović

istraživač

Vlatka Domović

istraživač

Stjepan Staničić

istraživač

Boris Jokić

asistent

Iva Košutić

asistent