Kvaliteta života i stanovanja u zagrebačkoj mreži naselja

Sažetak:

Istraživanje kvalitete života u ruralnim i urbanim naseljima (naglasak na rubnim područjima grada i novim stambenim naseljima izgrađenima od početka 1990-ih godina – gradskog i privatnog tipa gradnje – u zagrebačkoj mreži naselja (Gradu Zagrebu i Županiji zagrebačkoj zajedno). Kvalitetu života istražit će se preko elemenata: stanovanja, ekonomije vremena (rad i slobodno vrijeme kroz kulturnu participaciju), prehrane, zdravlja, migracija i prometa te ekologije, komparacijom dva protekla desetljeća (1990-te i nakon 2000-te). Uzorak je prigodan – izabrana naselja (u gradskim četvrtima, gradovima satelitima i selima) – prema značaju, veličini i teritorijalnom statusu.
Istraživat će se mreža naselja i umreženost ruralno-urbanih naselja u prostoru zagrebačke regije kroz objektivne i subjektivne pokazatelje. Objektivni su: infrastrukturna i institucionalna opremljenost naselja na primarnoj i sekundarnoj razini (kvantitativno – anketno istraživanje); a subjektivni su zadovoljstvo kvalitetom života (preferencije, aspiracije i navike stanovnika – kvalitativna metodologija – polustrukturirani intervjui).
Intervjuima će se istražiti i različite društvene aktere u prostoru zagrebačke mreže naselja; njihove funkcije, utjecaj i moć prema sljedećim tipovima: politički, ekonomski, stručni i civilni (kvalitativna metodologija – polustrukturirani intervjui).
Sva navedena istraživanja za cilj imaju popularizaciju rezultata predloženog istraživanja koja se može promatrati i kao tzv. dobra praksa za našu ali i za ostale zemlje u regiji i šire. Proces popularizacije znanstvenih rezultata proveo bi se tiskanjem materijala/brošura/naputaka, organiziranjem tribina, radionica i okruglih stolova (za zainteresirane društvene aktere). Dobiveni podaci bit će značajni hrvatskim institucijama ovlaštenima za donošenje tzv. urbanih politika i strateškog planiranja razvoja prostora (urbano-ruralnog).
Korist projekta: rezultate uputiti zainteresiranim stručnjacima, gradskim dužnosnicima, nevladinim udrugama, investitorima, mjesnim odborima i široj javnosti. Njegova je osnovna praktična primjena upravo vidljiva u identificiranju konkretnih problema koji postoje u njihovom susjedstvu (gradu i selu) s opisom mogućnosti rješavanja postojećih nedostataka.

Voditeljica:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ

Članovi tima:

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ

Branimir Krištofić

IDIZ

Mirjana Adamović

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Mladen Labus

IDIZ

Iva Košutić

IDIZ

Vanjski suradnici:

Vedran Prelogović

Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Lana Slavuj

Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Damir Demonja

Institut za razvoj i međunarodne odnose