Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj

Sažetak:

Interes za znanstvenim istraživanjem kompetencija u području obrazovanja porastao je zadnjih desetljeća kada se društvo našlo pred problemom kako obrazovno odgovoriti na potrebe razvoja društva znanja i rastuću globalizaciju. Potreba da se odgovori na pitanje koje su kompetencije potrebne društvu i pojedincu da bi mogli uspješno odgovoriti na zahtjeve suvremenog života i kako formulirati odgovarajuću kurikulumsku politiku naročito je izražena u razvijenim zemljama (zemlje OECD i EU), gdje su potrebe za razvojem novih kompetencija najizraženije. Projekt polazi od holističkog pristupa u analizi kompetencija, koji obrazovanje za kompetencije promatra u širem društvenom kontekstu (kao obrazovni odgovor ne samo na potrebe pojedinca nego i društva). Ciljevi istraživanja su: 1. odrediti teorijski okvir za konceptualizaciju temeljnih kompetencija potrebnih za društvo znanja (odrediti kriterije za definiranje temeljnih kompetencija, njihovu kategorizaciju i izradu kompetencijskih modela), 2. identificirati temeljne kompetencije i kompetencijske modele za društvo znanja u nacionalnim kurikulumima za obvezno obrazovanje u razvijenim zemljama (uzorak starih i novih članica EU), 3. analizirati nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj (nastavne programe i mišljenja učitelja, nastavnika, učenika i ravnatelja o razvoju nacionalnog kurikuluma) sa stajališta kompetencijskog pristupa. Svrha projekta je da ustanovi znanstveno utemeljene indikatore za razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj kako bi se unaprijedila kvaliteta obveznog obrazovanja. Polazi se od pretpostavke da Hrvatska, koja je za razliku od većine europskih zemalja, tek nedavno otpočela s promjenama nastavnih programa za obvezno obrazovanje, još uvijek nema nacionalni kurikulum koji bi bio usklađen s kurikulumima razvijenih zemalja u pogledu zastupljenosti temeljnih kompetencija za društvo znanja. Očekujemo da će se istraživanjem dobiti pouzdani indikatori za razvoj kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj koji bi bio usklađen s europskim razvojnim trendovima i istovremeno primjeren hrvatskom kontekstu. Osim što može poslužiti prosvjetnoj politici u donošenju odluka o razvoju nacionalnog kurikuluma, istraživanje će doprinijeti i razvoju teorijskih osnova i istraživačkih instrumenata za analizu temeljnih kompetencija za društvo znanja i njihovog utjecaja na promjene u suvremenom nacionalnom kurikulumu.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditeljica:

Branislava Baranović

.

Suradnici na projektu:

Damir Agičić

istraživač

Ante Bežen

istraživač

Zoran Curić

istraživač

Aleksandra Čižmešija

istraživač

Iris Marušić

istraživač

Jelena Mihaljević Djigunović

istraživač

Goranka Nogo

istraživač

Pavel Rojko

istraživač

Vera Turković

istraživač

Anton Vukelić

istraživač

Mladen Domazet

asistent

Saša Puzić

asistent

Pavel Zgaga

University of Ljubljana, Slovenija