Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

Akronim:

IDEU

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer projekta:

Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta:

veljača 2020. – veljača 2025.

Sažetak:

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa. Bit će izvršena kvalitativna komparacija nositelja europeističkih i euroskeptičnih ideja iz političke i intelektualne elite u pet država članica EU-a iz različitih faza proširenja (Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Poljska, Hrvatska), kao i kvantitativna komparacija utjecaja povijesnih trauma na uspjeh euroskeptičnih stranaka u svim državama članicama EU. Rezultati istraživanja bi trebali doprinijeti razumijevanju utjecaja različitih povijesnih iskustava na različite vizije europske integracije u podijeljenim europskim društvima. Komparacija političkih i intelektualnih aktera koji su radili na izgradnji nadnacionalnog identiteta i njihovih protivnika u socijalističkoj Jugoslaviji i EU trebala bi omogućiti dublje razumijevanje integracijskih i dezintegracijskih procesa u nadnacionalnim organizacijama. Pretpostavljeni učinak uspostave istraživačke grupe je razvijanje intenzivnog interdisciplinarnog pristupa u istraživanju europske integraciji u kojem će biti zastupljene sociološke, politološke, povijesne i filozofske perspektive. Istraživačke i diseminacijske aktivnosti trebale bi doprinijeti deideologizaciji rasprava o europskoj integraciji i europskom identitetu u znanstvenom i javnom prostoru.

Web stranice projekta:

www.idi.hr/ideu

Voditelj:

Nikola Petrović

IDIZ

Istraživački tim:

Ana Maskalan

IDIZ

Ivan Obadić

Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Marko Mrakovčić

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

Stevo Đurašković

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Višeslav Raos

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu