Objavljen je rad dr. sc. Iris Marušić, dr. sc. Ivane Jugović i dr. sc. Darka Lončarića „Pristupi učenju studenata prve i pete godine učiteljskih studija: ima li razlika?“ u časopisu European Journal of Teacher Education.

Svrha je ovog istraživanja ispitati razlike između studenata prve i pete godine učiteljskih studija na varijablama ličnosti i motivacije koje upućuju na njihove pristupe učenju. Rezultati su pokazali da su učenici završne godine učiteljskih studija iskazali veću savjesnost i samoefikasnost, a manje izbjegavajućih ciljnih orijentacija, ekstrinzične motivacije te površinskih pristupa učenju u usporedbi sa studentima prve godine, što upućuje na njihov adaptivniji i proaktivniji pristup učenju.

Članak je dostupan na poveznici: http://www.tandfonline.com/eprint/yKprGKtt2tIsHeS3ytj6/full.