1. listopada 2015. godine je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati dva istraživanja koja je proveo IDIZ u suradnji s GOOD inicijativom.

Pet godina nakon istraživanja političke pismenosti maturanata analiziranog u Studiji o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca ‘Odgaja li škola dobre građane?’, ove je godine provedeno novo kvantitativno istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku maturanata srednjih škola u Hrvatskoj (N=1146). Kako bi se istražilo i stavove odraslih u Hrvatskoj, istovremeno je provedeno i istraživanje stavova i percepcije o građanstvu na reprezentativnom uzorku opće populacije (N=1000).

Gotovo tri četvrtine maturanata misli da NDH nije bila fašistička tvorevina, 40 posto čvrsto se protivi svakom pokušaju sudskog progona hrvatskih ratnih veterana za zločine iz Domovinskog rata. Najbolje poznavanje politike i informiranost demonstrirali su maturanti iz Istre, Primorja i Gorskog kotara, a najslabije u Slavoniji i Dalmaciji. Bitnih razlika po spolu nema, a učenice bolje razumiju temeljne političke pojmove od učenika, dok su oni informiraniji od svojih kolegica. Rezultati na općoj populaciji građana otkrivaju zabrinjavajući pogled na prava koja bi se štitilo ne uvijek, nego ovisno o situaciji: Najviše relativizirano je pravo na azil, posebno među muškarcima i stanovnicima većih gradova. Također, relativizira se sloboda udruživanja i slobode nacionalnih manjina što govori da je potrebno upoznati građane s važnosti interkulturalizma. S druge strane, kao pozitivno je što hrvatski građani smatraju da uvijek treba štititi socijalna prava, prvenstveno pravo na rad i pravo na obrazovanje, pravo na osobnu sigurnost i prava žena.

Konferencija za medije iskorištena je kako bi se svim relevantnim dionicima uputio apel da se u hrvatske škole uvede kvalitetan sadržaj građanskog odgoja i obrazovanja što bi doprinijelo smanjivanju demokratskog deficita s kojim se Hrvatska očito suočava.

Rezultati Istraživanja političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj.

Rezultati Istraživanja percepcije i stavova ispitanika o građanstvu.

s1