Zrinka Ristić Dedić

dr. sc.

Zrinka Ristić Dedić

Viša znanstvena suradnica

zrinka_rd

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

264042

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada:

obrazovne znanosti, psihologija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
skype: zrinkard
zrinka@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018. Viša znanstvena suradnica
2011. Znanstvena suradnica (interdisciplinarno područje obrazovnih znanosti)
2010. Viša asistentica
2003. Znanstvena novakinja – asistentica
2010. Doktorica znanosti u polju psihologije (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
1997. Prof. psihologije (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživački projekti

2013. – Istraživanje učeničkog razumijevanja prirode znanosti i stavova prema prirodoznanstvenim predmetima u osnovnoj i srednjoj školi (IDIZ)
2013. – Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju (Vijeće Europe, LSE)
2013. Usvajanje bioloških koncepata tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (IDIZ, PMF, AZOO)
2011. – 2013. Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih i ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata državne mature provedene u školskim godinama 2009./10. – 2012./13. (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
2010. – 2013. Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Matematike 2009./10. – 2011./12. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2011. Razvoj instrumenata za vrednovanje školske nastave (Agencija za odgoj i obrazovanje)
2010. – 2011 Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2010. – 2011 Istraživanje uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoških mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2010. – 2011. Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje uključivanja kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (Centar za mirovne studije)
2010. Analiza zaključnih ocjena učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2009. Usklađenost nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama Republike Hrvatske s Državnim pedagoškim standardima i usporednim vrijednostima u europskim zemljama (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2009. Analiza neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2008. – 2013. Ujednačavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja
2008. – 2010. Private Tutoring Phenomenon: Developing Policy Options (Network of Educational Policy Centers)
2007. – 2008. Samovrednovanje škola – Prva iskustva osnovnih škola (Agencija za odgoj i obrazovanje)
2006. – 2013. Evaluacija akcije Gradovi – prijatelji djece iz perspektive djece (Savez društava Naša djeca)
2006. – 2009. International Social Survey Programme (ISSP)
2006. – 2007. Korištenje rezultata nacionalnih ispita za samovrednovanje škola: Prilog unapređivanju kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2006. – 2007. Razvoj metodologije za vrednovanje rada dječjih vrtića – prilog osiguravanju kvalitete predškolskog odgoja (IDIZ)
2006. – 2007. Ključne kompetencije ‘učiti kako učiti’ i  ‘poduzetništvo’ u osnovnom školstvu Republike Hrvatske (European Training Foundation)
2004. – 2007. Praćenje pojave privatnih instrukcija u srednjoškolskom obrazovanju (Open Society Institute– Education Support Programme)
2004. – 2007. Uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2003. – 2005. Analiza uvjeta za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (Ministarstvo znanosti i tehnologije)
2002. – 2005. Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja (Ministarstvo znanosti i tehnologije)

Odabrana bibliografija

Knjige
Bezinović, P., Marušić, I. & Ristić Dedić, Z. (2012). Opažanje i unapređivanje školske nastave [Classroom Observation and Improvement of School Teaching]. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z. Jokić, B. & Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije. [Analysis of Content and Results of State Matura Exam in Biology]. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Jokić, B., Ristić Dedić, Z. & Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike. [Analysis of Content and Results of State Matura Exam in Physics]. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Jokić, B. & Ristić Dedić, Z (2007). U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Republike Hrvatske. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Poglavlja u knjigama
Ristić Dedić, Z. & Jokić, B. (2013). Equity issues related to the use of private tutoring services. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 265-301). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).
Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Kazimzade, E. (2013). Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 239-263). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).
Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2013). Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 21-32). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).
Jokić, B., Soldo, A. & Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. In: M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (Ed.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (pp. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers.
Ristić Dedić, Z. (2013). Istraživačko učenje kao sredstvo i cilj prirodoznanstvenog obrazovanja: psihologijska perspektiva. [Inquiry learning as a means and a goal in science education: A Psychological Perspective]. In: D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (Ed.), Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu (pp. 258 – 275). Zagreb: Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.
Ristić Dedić, Z., Bezinović, P., Odak, I. & Rister. D. (2010). Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola. [Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and treats in schools functioning]. In: P. Bezinović (Ed.), Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama (pp. 97-108).[Self-evaluation of schools: the First Experiences in Primary Schools] Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Jurko, L. (2006). Private Tutoring in Croatia. In: I. Silova, V. Budiene i M. Bray (Ed.), Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring (pp. 169-191). New York: Open Society Institute.
Radovi u časopisima 
Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2010). Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva. [Differences in Educational Attainment of Third and Seventh Grade Pupils in Croatia with Respect to Gender and Parents’ educational Level: A Population Perspective]. Revija za socijalnu politiku, 17(3), 345–362.
Bezinović, P., Marušić, I. & Ristić Dedić, Z. (2010). Razvoj kratke ljestvice učeničkih iskustava s učenjem i nastavom. [Development of the Short Scale of Student Experiences with Learning and Teaching]. Odgojne znanosti, 12(1), 29–44.
Ristić Dedić, Z. (2009). Prikaz metodoloških i analitičkih pristupa u mikrorazvojnim istraživanjima. [Review of Methodological and Analytical Approaches in Microgenetic Researches]. Psihologijske teme, 18(1), 1–20.
Disertacija
Ristić Dedić, Z. (2010). Ispitivanje motivacijskih i metakognitivnih čimbenika procesa istraživačkog učenja u računalno podržanom okruženju. [An Examination of motivational and metacognitive processes in inquiry learning within a computer-supported learning environment]. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagreb.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264042