Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, na temelju čl. 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17.), te članka 51. i 55. Statuta Instituta, sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na slobodno sistematizirano znanstveno radno mjesto

Znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje politologije – 1 izvršitelj/ica.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom s obavezom provođenja reizbora ili izbora u više zvanje svakih pet godina.
Plaća radnog mjesta određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Uvjeti:

Kandidati moraju:
– Ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom Instituta o izboru na znanstvena radna mjesta.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u području znanstvenog istraživanja mladih, a koji su:
– sudjelovali u znanstveno istraživačkim projektima,
– vodili znanstveno istraživačke projekte,
– te koji imaju objavljene znanstvene radove.

Pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje, trošak provedbe postupka izbora snosi osobno.

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta objavljen je na internetskoj stranici instituta http://www.idi.hr/wp-content/uploads/2018/09/Pravilnikoizborunaznanstvenaradnamjesta.pdf

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
1. životopis
2. diplomu akademskog stupnja doktora znanosti
3. odluku o izboru u znanstveno zvanje
4. popis objavljenih znanstvenih radova i popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao
5. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta
6. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B2 (za strance).

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se šalju poštom ili dostavom na adresu: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Frankopanska 22/II, Zagreb s naznakom „za natječaj“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje Institutu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji u svrhu odabira kandidata.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Napomena: natječaj je objavljen u NN broj 73 od 26. lipnja 2020. godine.

Objavljeno: 29.06.2020.