Znanstveno-kompetitivni projekti

Kvaliteta života mladih u Hrvatskoj: između osobnih želja i društvenih prilika - YoQuLife

O projektu

Osnovni podaci

 • Akronim: YoQuLife
 • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Financijer projekta: IDIZ-ov istraživački program - Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem fonda NextGenerationEU Europske komisije
 • Trajanje projekta: 01.01.2024. - 31.12.2027.

Opis projekta

Projekt Kvaliteta života mladih u Hrvatskoj: između osobnih želja i društvenih prilika  (YoQuLife) cilja ustanoviti, opisati i analizirati razinu, strukturu i dinamiku kvalitete života mladih u Hrvatskoj kao i društvene faktore koji ih oblikuju. Istraživanje koncepta kvalitete života polazi od toga da je ono multidimenzionalni koncept koji obuhvaća strukturalnu (društveni status, društveni odnosi), kulturalnu (vrijednosne orijentacije, aspiracije) i sociopsihološku dimenziju (mentalno zdravlje). Uz analizu (pod)dimenzija kvalitete života i identificiranje njihovih razina među suvremenim mladima, ovaj projekt sadrži i komparativni aspekt. Analizirat će se dinamika dimenzija kvalitete života primjenom komparativne analize u četiri vremenske točke: 1999., 2004., 2013. te 2025. Time će se detektirati dimenzije kvalitete života mladih koje su doživjele napredak, stagnaciju ili regresiju u periodu od četvrt stoljeća kao i društvene činitelje koji su tome pridonijeli. Temeljita analiza postojećih istraživačkih instrumenata korištenih u kvantitativnim istraživanjima mladih koje je proveo IDIZ od 1999.g. naovamo te sekundarnih izvora podataka i relevantne literature poslužit će za izradu instrumenta za kvantitativnu dionicu istraživanja (online panel istraživanje na 1.200 mladih u dobi 16-29 godina). Analizirat će se odnos između različitih društvenih činitelja poput socioekonomskih, socio-političkih, okolišnih i drugih relevantnih faktora na mikro, mezo i makro razini koji mogu imati značajnu ulogu u oblikovanju subjektivne razine i strukture kvalitete života. Budući da će se primijeniti mješovita metodologija istraživanja, uz kvantitativno istraživanje provest će se i kvalitativne dionice istraživanja (20 fokus grupa i 20 polu-strukturiranih intervjua s mladima) koje će produbiti znanstvene spoznaje o sociopsihološkim aspektima kvalitete života mladih poput (samo)očekivanja, odnosa spram struktura potpore i mentalnog zdravlja.

Glavni cilj projekta jest steći uvide u kvalitetu života mladih u Hrvatskoj. Posebni ciljevi definirani su na sljedeći način:

 1. Ustanoviti i opisati razinu kvalitete života mladih s obzirom na strukturalnu, kulturnu i sociopsihološku dimenziju;
 2. Ustanoviti i interpretirati društvene faktore na mikro, mezo i makro razini koji doprinose stvaranju kvalitete života mladih;
 3. Detektirati promjene u nekim dimenzijama kvalitete života mladih u četiri vremenske točke (1999., 2004., 2013. i 2025.);
 4. Ustanoviti i analizirati povezanost socio-demografskih obilježja i dimenzija kvalitete života;
 5. Komunicirati istraživačke aktivnosti i rezultate istraživanja u znanstvenoj zajednici u Hrvatskoj i inozemstvu;
 6. Diseminirati rezultate istraživanja prema dionicima u području mladih - donositeljima i provoditeljima odluka, te prema široj javnosti;
 7. Jačati međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju putem dolazne mobilnosti.

Logotip projekta