Znanstveno-kompetitivni projekti

Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: IDEU
  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijer projekta: Hrvatska zaklada za znanost
  • Trajanje projekta: 24. veljače 2020. – 23. veljače 2025.

Opis projekta

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa. Bit će izvršena kvalitativna komparacija nositelja europeističkih i euroskeptičnih ideja iz političke i intelektualne elite u pet država članica EU-a iz različitih faza proširenja (Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Poljska, Hrvatska), kao i kvantitativna komparacija utjecaja povijesnih trauma na uspjeh euroskeptičnih stranaka u svim državama članicama EU. Rezultati istraživanja bi trebali doprinijeti razumijevanju utjecaja različitih povijesnih iskustava na različite vizije europske integracije u podijeljenim europskim društvima. Komparacija političkih i intelektualnih aktera koji su radili na izgradnji nadnacionalnog identiteta i njihovih protivnika u socijalističkoj Jugoslaviji i EU trebala bi omogućiti dublje razumijevanje integracijskih i dezintegracijskih procesa u nadnacionalnim organizacijama. Pretpostavljeni učinak uspostave istraživačke grupe je razvijanje intenzivnog interdisciplinarnog pristupa u istraživanju europske integraciji u kojem će biti zastupljene sociološke, politološke, povijesne i filozofske perspektive. Istraživačke i diseminacijske aktivnosti trebale bi doprinijeti deideologizaciji rasprava o europskoj integraciji i europskom identitetu u znanstvenom i javnom prostoru.

Plan upravljanja istraživačkim podacima

Logotip projekta