Znanstveno-kompetitivni projekti

Društvena odgovornost i profesionalna etika hrvatskih istraživača

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: RESETH
  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijer projekta: Hrvatska zaklada za znanost (IP-2022-10-2911)
  • Trajanje projekta: 16. prosinca 2023. – 15. prosinca 2027.

Opis projekta

Glavni istraživački fokus ovog projekta jest pitanje što znači biti društveno odgovoran istraživač i kako društvenu odgovornost znanosti opisuju, doživljavaju i prakticiraju hrvatski istraživači iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih znanosti. Osnova društvene odgovornosti znanosti u našem poimanju povezana je s profesionalnom etikom znanosti kroz vrijednosti, stavove i ponašanje istraživača. Naš projekt istražuje što je društveno odgovoran istraživač odozdo prema gore, kao smisao i sadržaj koji dolazi iz same znanstvene zajednice i kroz njezinu svakodnevnu istraživačku praksu. U Hrvatskoj nema istraživačkih projekata, analiza ili teorijskih radova koji su bili dubinski fokusirani na temu društvene odgovornosti hrvatskih znanstvenika. I u međunarodnom kontekstu studije na znanstvenicima o društvenoj odgovornosti znanosti rijetke su te se uglavnom odnose na znanosti o životu i biotehnologiju i provedene su na relativno malim uzorcima. Praktično nema studija o društvenoj odgovornosti znanosti u vrijeme društvenih kriza kao što je pandemija Covid-19. Znanstveni ciljevi projekta su dati uvid u značenja koja hrvatski istraživači pridaju društvenoj odgovornosti znanosti, te u svjetlu recentne, i budućih društvenih kriza. Zatim, opisati procese, iskustva, te ponašanja u vezi s društvenom odgovornošću prije i tijekom istraživačkog procesa i u rezultatima, te komunikaciji s javnošću. Ovaj će projekt također opisati i analizirati društvenu odgovornost znanosti u nacionalnom kontekstu. Osim anketa i polustrukturiranih intervjua, koristit ćemo kreativne metode istraživanja. Širi društveni ciljevi su doprinijeti politikama društvene odgovornosti znanosti u Hrvatskoj, doprinijeti pojačanoj refleksivnosti znanstvenika o odnosu znanosti i društva i ulozi znanosti u društvu, te doprinijeti idejama vezanim za angažman i ulogu javnosti u sustavu znanosti.

Projekt će se provoditi kroz tri međusobno povezana istraživačka područja. To su IP 1 - Koncepcije društvene odgovornosti znanosti, IP 2 - Društvena odgovornost i istraživačka svakodnevnica i IP 3 - Nacionalni kontekst društvene odgovornosti znanosti.

IP 1 - Koncepcije društvene odgovornosti znanosti. Na temelju teorija i saznanja vezanih uz koncepcije društvene odgovornosti znanosti, racionalnosti opisanih u objavljenim radovima i rezultata vezanih za etnografska istraživanja, ali i temeljeno na preliminarnim nalazima projekta HRZZ SOCRES, u ovom području istražit ćemo koncepcije koje hrvatski istraživači imaju o društvenoj odgovornosti znanosti. Kroz polustrukturirane intervjue i korištenje kreativnih metoda istraživat ćemo percepcije i značenja istraživača, iskustva vezana za sadašnje, sjećanja na prošle i očekivanja od budućih odnosa znanosti i društva, ulogu znanosti i njezine odgovornosti općenito te dodatno u kontekstu sadašnje i budućih društvenih kriza kao što su pandemija Covid-19 virusa i klimatske promjene. Osim toga, anketom ćemo istražiti vrijednosti i stavove istraživača, njihovu profesionalnu etiku vezanu za društvenu odgovornost znanosti, kroz usporedbu s rezultatima od prije 25 godina moći ćemo više reći o promjenama u profesionalnoj etici hrvatskih istraživača, a rezultate ćemo usporediti i s međunarodnim spoznajama. Zanimat će nas ne samo disciplinarne razlike između različitih koncepcija i povezanih profesionalnih etika, već i razlike vezane za sociodemografske karakteristike, posebice spolne i dobne razlike.

IP 2 - Društvena odgovornost znanosti i istraživačka svakodnevnica. Cilj našeg projekta je razumjeti smisao i značenje koju odgovorna znanost ima za istraživače i povezana iskustva i ponašanja, i to istražujući odozdo prema gore unutar same znanosti, otkriti kako taj smisao i pridodana značenja društvene odgovornosti utječu na svakodnevno odlučivanje i ponašanje hrvatskih znanstvenika iz tvrdih disciplina i društvenih znanstvenika prije i tijekom istraživačkog procesa i s njime povezanih djelovanja. Polustrukturiranim intervjuima i kreativnim istraživačkim metodama evocirat ćemo autentična značenja koja istraživači pridaju društvenoj odgovornosti kroz njihovo promišljanje različitih aspekata društvene odgovornosti znanosti, u svakodnevnom radu, odabiru istraživačkih pitanja, istraživačkih strategija, timskog rada, izdavačkih strategija i komunikacije sa širom javnošću. U ovom istraživačkom području kroz polustrukturirane intervjue istražit ćemo i osobna značenja istraživača u vezi s profesionalnim istraživačkim identitetom u kontekstu društvene odgovornosti znanosti. Kao i u IP 1, zanimat će nas ne samo disciplinarne razlike, već i sociodemografske, posebno spolne i dobne razlike u stvaranju značenja, iskustvima i praksama vezanim uz društvenu odgovornost znanosti i svakodnevno istraživanje, te u odrednicama profesionalnih istraživačkih identiteta.

IP 3 - Nacionalni kontekst društvene odgovornosti znanosti. Smisao i značenje koji znanstvenici pridaju društvenoj odgovornosti i s time povezano ponašanje ne događaju se u vakuumu, stoga smatramo da se politike i strukturni čimbenici podržavaju i okružuju znanstveni sustav te posredno i neposredno utječu na njega važni, ali kao kontekstualna osnova projekta, ne njegova žarišna točka. Stoga će kontekstualne varijable koje su važne za projekt RESETH biti analizirane i opisane u jednom dijelu korištenjem dostupnih sekundarnih podataka EU (Eurobarometar) i FP7 i Horizon 2020 projekata, te korištenjem EU RRI pokazatelja povezanih, uz prikupljanje sekundarnih podataka iz hrvatskih istraživanja izvođačke organizacije, ako su dostupne. S ciljem proširenja razumijevanja društvenog konteksta društvene odgovornosti znanosti, provest ćemo anketu na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana koja će nam dati uvid u stavove i mišljenja građana o društvenoj odgovornosti znanosti posebice u vremenu društvene krize kao što je pandemija Covid-19. Također ćemo analizirati nacionalna i institucionalna tijela vezana za istraživačku etiku i društvenu odgovornost znanosti, njihovu procesnu ulogu i utjecaj. Uz to bitnim smatramo sadržaj i diskurs dostupnih službenih dokumenata koji se odnose na društvenu odgovornost znanosti, te njihov razvoj u posljednjih 30 godina. Sve ovo zajedno činit će kontekstualnu bazu za razumijevanje uvjeta u kojima se hrvatski istraživači društveno odgovorno ponašaju i promišljaju pitanja društvene odgovornosti znanosti.

Na projektu je predviđena objava 11 istraživačkih izvještaja i najmanje šest znanstvenih radova u visokokvalitetnim publikacijama.

Logotip projekta