Znanstveno-kompetitivni projekti

Akteri društvenih promjena u prostoru

O projektu

Osnovni podaci

  • Trajanje: 1. 1. 2007. - 31. 12. 2013.
  • Oznaka: 100-1001172-1071

Opis projekta

Dosadašnja istraživanja (posebice ona novija) uvjerljivo pokazuju da je društveni prostor poprište sučeljavanja i kompeticija različitih aktera za postizanje određenih ciljeva. U novom kontekstu akteri su svi subjekti koji svojim djelovanjem i interaktivnošću utječu na društvene promjene i razvoj na određenom prostoru, od lokalne i regionalne sredine do nacionalne i globalne razine. Oni utječu na upotrebu prostora, društveno strukturiranje, prostornu i socijalnu pokretljivost, na naseljenost i naseljsku (urbano-ruralnu) morfologiju. U svome djelovanju različiti akteri koriste i različite resurse, izvore moći i kompetencije. Hrvatska je (kao i ostale tranzicijske zemlje) naglo zahvaćena globalizacijskim procesima koji, pod utjecajem neoliberalizma, donose i zahtjeve deregulacije, otvorenosti, te društvene i prostorne fleksibilnosti. Osnovna pretpostavka projekta jest da je na djelu proces u kojemu raste utjecaj globalnih aktera, a smanjuje se utjecaj državnog reguliranja na različitim razinama prostorne organizacije društva. To se na lokalnoj razini najviše manifestira kroz sučeljavanje tradicionalnoga i modernoga što je izazov i za domaće ekonomske aktere (poduzetnike i menadžere) da se uključe u globalizacijske trendove. Pritom nužno dolazi i do novog restrukturiranja u prostoru. Brže će napredovati gradovi i regije koje se svojim intelektualnim kapitalom i informatičkom osposobljenošću mogu efikasnije uključivati u globalno i hijerarhijski umreženo društvo (Castells, Soja, Sassen). U njemu postoji snažna koncentracija financijske moći, informacija i kulturnog kapitala u megagradovima i svjetskim metropolama, no to ne isključuje i djelovanje prodornijih lokalnih aktera u urbanoj i ruralnoj sredini (Mendras). Osnovni cilj istraživanja sastoji se u prepoznavanju različitih tipova aktera koji svojim djelovanjem i interaktivnošću formiraju nove oblike društvene strukture, te promjene u prostoru, funkcioniranju grada, sela i lokalne zajednice. Predloženo istraživanje uključuje primjeren metodološki instrumentarij za postizanje zadanih ciljeva i provjeru dobivenih rezultata (pored ostalih metoda primijenit će se i analiza slučajeva, intervjui, biografska metoda). Rezultati istraživanja unaprijedit će spoznaje o društvenom i prostornom razvitku, ukazati na njihovu važnost u društvenoj praksi i oblikovanju suvremenog identiteta Hrvatske, te ponuditi znanstvenu podlogu za donošenje odluka o prostoru.

Logotip projekta