Lista obavijesti

Politička participacija i tranzicije životnog toka kod mladih u Evropi

Objavljeno: 09.01.2023.

Dr. sc. Dragan Stanojević i dr. sc. Anja Gvozdanović, autori su znanstvenog rada „Politička participacija i tranzicije životnog toka kod mladih u Evropi“. Rad je objavljen u časopisu „Stanovništvo“, 60 (2).

Iz sažetka: Predmet ovog rada je proučavanje odnosa između životnih tranzicija mladih i političke participacije u Evropi. Rezultati pokazuju da su tranzicije u sferi obrazovanja, rada i porodice u evropskim zemljama direktno povezane s institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima političke participacije. Ulazak u nove uloge, ostvarivanje ili gubitak resursa (finansijskih, socijalnih ili vremena) formira manje ili više stimulativan kontekst za uključivanje u političku sferu. I institucionalni i vaninstitucionalni oblici participacije pozitivno su povezani sa iskustvom studiranja, i ovaj indikator je konzistentan prediktor oba oblika participacije. Mladi koji rade češće glasaju, aktivni su unutar partija, kontaktiraju političke predstavnike i aktivni su unutar NVO-a. Porodične obaveze sa sobom nose manje raspoloživog vremena, promenu prioriteta, te vode nižem stepenu participacije. U društvima koja su više demokratska, mladi su spremniji da učestvuju u gotovo svim oblicima vaninstitucionalnih praksi (osim demonstracija), a kad je reč o institucionalnim češće kontaktiraju političare i učestvuju u kampanjama. Hipoteze kojima smo pretpostavljali veze između konteksta, životnih događaja i participacije uglavnom se nisu pokazale opravdanim, te zahtevaju dalja istraživanja i objašnjenja.

Članak je dostupan na poveznici.

Tagovi