Lista obavijesti

How Analysis Should Save Croatia: Evidence-based Policy Making as the Goal of Croatian Public Policies

Objavljeno: 14.11.2022.

Marko Kovačić autor je članka How Analysis Should Save Croatia: Evidence-based Policy Making as the Goal of Croatian Public Policies [Kako bi analiza trebala spasiti Hrvatsku: stvaranje politika utemeljenih na dokazima kao cilj hrvatskih javnih politika]. Rad je objavljen u časopisu „Croatian and Comparative Public Administration“, 22 (3).

Ideja je ovog članka doprinijeti literaturi javnih politika empirijskom analizom stvaranja politika utemeljenih na dokazima (SPUD). Fokusirajući se na analizu elemenata SPUD-a u 11 hrvatskih javnih politika, članak ima za cilj odgovoriti na vrlo jednostavno, no dosad neistraženo pitanje – što je SPUD u Hrvatskoj? Koristeći se kvalitativnom analizom sadržaja i ekstrapoliravši 13 potkategorija SPUD-a, tekst dekonstruira elemente tog pristupa u hrvatskom kontekstu te zaključuje da je, iako numerički prevalentan, SPUD u hrvatskim javnopolitičkim strategijama više deklaratorno nego sadržajno razrađeno načelo stvaranja javnih politika. Premda provedena analiza nije sveobuhvatna, ona zasigurno upućuje na neke od tendencija stvaranja hrvatskih javnih politika te kao takva može služiti kao smjernica akterima u budućim procesima te vrste. S obzirom na činjenicu da je tema stvaranja politika utemeljenih na dokazima sveprisutna u javnopolitičkim raspravama, no u isto vrijeme nedovoljno analizirana, ovaj tekst doprinosi boljem razumijevanju ne samo SPUD-a već i stvaranju javnih politika.

Članak je u cijelosti dostupan ovdje.

Tagovi