Ljudi

Saša Puzić

Znanstveni savjetnik

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 264053
  • Naziv radnog mjesta: Znanstveni savjetnik
  • Područje rada: sociologija obrazovanja, multikulturalizam

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2021.

znanstveni savjetnik

2016.

viši znanstveni suradnik

2010.

znanstveni suradnik

2009.

doktorat iz sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2003.

magisterij iz sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1997.

diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2021. -

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja širom Europe (Erasmus+)

2020. -

Tematska mreža: Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO) (ESF)

2020. -

Usporedba nacionalnih i vjerskih identiteta učenika srednjih škola u Hrvatskoj i Sloveniji (Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja znanosti i sporta Republike Slovenije, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Ljubljani)

2019. – 2020.

Izrada studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (voditelj) (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

2018.

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju, poučavanju i vrednovanju u hrvatskim osnovnim i srednjim školama (CARNET)

2017. – 2018.

Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2017. – 2020.

Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach) (Erasmus+)

2017. – 2018.

Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu (suvoditelj) (programski, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2016. – 2017.

Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja (suvoditelj) (programski, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2013. – 2016.

Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika/ca srednjih škola (programski, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2013. – 2016.

Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija (Hrvatska zaklada za znanost)

2013. – 2015.

Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskih kurikuluma (IPA)

2010.

Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u RH (voditelj) (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)

2007. – 2013.

Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2006.

CAREER: Platforma za centre profesionalnog savjetovanja u Hrvatskoj (TEMPUS)

2006.

Školarine u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj: poveznice između plaćanja studija i uspješnosti studiranja (Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja)

2002. – 2007.

Evaluacija nastavnih programa i izrada modela kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Odabrana bibliografija

Löw, A., Puzić, S. i Matić Bojić, J. (2021). Anti-immigrant prejudice in a post-socialist context: the role of identity-based explanations. Ethnic and Racial Studies, 1, 1-20.

Puzić, S. (2021). Kultura, habitus, identitet: rasprava o pretpostavkama politike priznavanja. Sociologija i prostor, 59 (1), 3-19.

Puzić, S., Gregurović, M. i Odak, I. (2021). Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa. Revija za socijalnu politiku, 28 (1), 5-23.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak I. (2021). Vocational School Students' Aspirations for Higher Education and Selected Social Background Characteristics. Czech Sociological Review, 57 (6), 661-682.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju. 50 (2), 285-308.

Jugović, I., Puzić, S. i Mornar, M. (2020). Developing the social, emotional and intercultural learning programme for students. U Kozina, A. (Ur.), Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter (str. 59-82). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Odak, I. i Puzić, S. (2019). Perspektiva društvenog podrijetla – želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (Ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 84-103). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational Outcomes and Aspirations of Upper Secondary School Students: The Cultural Capital and Relative Risk Aversion Perspectives. Sociologija. 61 (3), 368-388.

Doolan, K., Puzić, S. i Baranović, B. (2018). Social inequalities in access to higher education in Croatia: five decades of resilient findings. Journal of Further and Higher Education. 42 (4), 467-481.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2018). Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka. Revija za socijalnu politiku. 25 (2), 133-156.

Ross, A., Puzić, S. i Doolan, K. (2017). Balkan and European? Place Identifications of Young People in Croatia. Revija za sociologiju. 47 (2), 125-150.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2016). A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia. British Journal of Sociology of Education. 37 (7), 1056-1076.

Puzić, S. i Matić, J. (2015). Interkulturna dimenzija školskog kurikuluma. U Baranović, B. (Ur.), Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti (str. 87-114). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Baranović, B., Jugović, I. i Puzić, S. (2014). Važnost obiteljskog porijekla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole. Revija za socijalnu politiku, 21 (3), 285-307.

Puzić, S. i Baranović, B. (2012) Društveni aspekti matematičkog obrazovanja, Revija za sociologiju, 42 (2): 161-186.

Puzić, S. i Bezinović, P. (2011) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41 (2): 213-238.

Puzić, S., Baranović, B. i Doolan, K. (2011). Školska klima i sukobi u školi. Sociologija i prostor, 49 (3), 335-358.

Puzić, S. (2011) Interkulturno obrazovanje kao čimbenik društvene kohezije: neka europska iskustva, u Vjekoslav Afrić i sur. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: FF press, 143-157.

Puzić, S. (2009) Habitus, kulturni kapital i sociološko utemeljenje interkulturnog obrazovanja. Sociologija i prostor, 47 (3/185): 263-283.

Puzić, S. (2007) Interkulturno obrazovanje u europskom kontekstu: analiza kurikuluma odabranih europskih zemalja. Metodika, 8 (15): 373-407.

Puzić, S. (2006) Decentralizacija kurikuluma i jačanje autonomije škole: uloga ravnatelja, u Branislava Baranović (ur.) Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 259-299.

Puzić, S.; Doolan, K.; Dolenec, D. (2006). Socijalna dimenzija “Bolonjskog procesa” i (ne)jednakost šansi visokog obrazovanja: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 44, 172-173 (2-3): 221-243.

Puzić, S., Batarelo, I. i Hoblaj, P. (2005). Vođenje škole u decentraliziranom sustavu. Napredak, 146 (3): 328-338.

Puzić, S. (2004). Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne pluralizacije. Politička misao, 41 (4): 59-71.

Bibliografija