hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica
Organizacija
Sudjelovanje
Program
Važni datumi
Kontakt
   Plenarna predavanja      Program
  

 

Alistair Ross,
Profesor emeritus
Sveučilište London Metropolitan
Jean Monnet profesor


Narativi političkih identiteta: mladi Europljani i građansko obrazovanje

U ovom ću predavanju predstaviti rezultate svoje nedavne studije* o konstrukciji političkih identiteta mladih u Europskim zemljama - kvalitativne studije koja je trajala nekoliko godina, a tijekom koje su se provele rasprave u više od 350 fokusnih grupa s mladima u dobi od 12 do 20 godina u 29 europskih zemalja (uključujući Hrvatsku i neke od susjednih zemalja). Ukupno je u studiju bilo uključeno oko 2000 sudionika. Tijekom ovih rasprava, poseban je fokus bio na doživljaju političkog identiteta mladih vezano uz njihove zemlje i Europu.

Predavanje će obuhvatiti sljedeće teme:

  • Priroda (političkih) identiteta danas: njihova kaleidoskopska priroda, koji identitetski narativi se konstruiraju i na temelju čega (uključujući obrazovanje) te kako se elementi identiteta međusobno integriraju.
  • Prednosti i nedostaci „vođenih rasprava/fokus grupa“ kao metodologije za prikupljanje kvalitativnih podataka, posebno u području analize političkih/građanskih ideja mladih.
  • Uloga građanskog obrazovanja u političkom obrazovanju mladih, s posebnim osvrtom na Hrvatsku.
  • Konstrukcija "drugog" u stvaranju europskog i nacionalnih identiteta.
  • Neke šire implikacije za prakse građanskog obrazovanja.

* Ross, A. (2018) Finding Political Identities: Young People in a Changing Europe, Palgrave Macmillan

Kratki životopis

Alistair Ross je profesor emeritus obrazovnih znanosti na Sveučilištu London Metropolitan te Jean Monnet profesor. Utemeljitelj je Instituta za istraživanje obrazovnih politika (Institute for Policy Studies in Education) na Sveučilištu London Metropolitan, čiji je bio i ravnatelj (2000. – 2009.). Institut se bavi istraživanjem pitanja socijalne pravde i inkluzije u kontekstu obrazovnih politika u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj uniji. Profesor Ross utemeljio je i predsjedao udruženjem European Academic Network Children’s Identities and Citizenship in Europe (CiCe) (1998.-2008.). Njegovi trenutni istraživački interesi usmjereni su na pitanje socijalne inkluzije i socijalne pravde u obrazovanju te na učenje i razumijevanje politike i društva u mladih. Nakon umirovljenja i prestanka punog radnog odnosa u akademskom sektoru, proveo je samostalno istraživanje o tome kako mladi Europljani konstruiraju svoje političke identitete. Član je Akademije društvenih znanosti UK. Njegovi glavni radovi uključuju publikacije: Curriculum: Construction and Critique (Routledge, 2000.), Social Class and Higher Education (koautori Archer i Hutchings) (Routledge, 2004.), Understanding the Construction of Identities by young new Europeans: Kaleidoscopic identities (2015.) i Finding Political Identities: Young people in a changing Europe (Autumn 2018., Palgrave Macmillan).

 

Inga Tomić-Koludrović,
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar


U sjeni reformi: obrazovne politike i društvene potrebe

Prvo desetljeće 21. stoljeća u hrvatskom je visokoškolskom sustavu obilježila provedba „Bolonjske reforme“. U drugoj polovici njegova drugog desetljeća u središtu je pozornosti „kurikularna reforma“ osnovnog i srednjeg obrazovanja. Obje su reforme u javnom diskursu bile popraćene prijeporima političke naravi, a u obrazovnom diskursu pitanjima o korisnosti stečenih „vještina“ i „kompetencija“ u svrhu zaposlenja, odnosno o „primjenjivosti stečenih znanja u stvarnom životu“. U sjeni političkih i obrazovnih polemika ostala su pitanja o tome što su razvojne potrebe hrvatskog društva i mogu li predložene reforme uspješno odgovoriti na njih.

Pokušavajući ponuditi elemente za odgovore na navedena pitanja, u predavanju će se najprije razmotriti kritike danas globalno dominantnih hegemonijskih obrazovnih politika, nastalih u ozračju neoliberalne individualizacije i tzv. „kompetitivne države“ (Liessmann 2006, 2012, 2014; Negt, 2010; Münch, 2011; Nussbaum 2012, Heinzlmaier, 2013). Iznijet će se zatim taksonomija obrazovnih ciljeva i politika mogućih unutar ocrtanog neoliberalnog modela (Prisching, 2008), te postaviti pitanje o tome koji bi pristup najbolje odgovarao aktualnom kontekstu „transformiranog“, „post-tranzicijskog“ hrvatskog društva. Empirijska osnova na kojoj će se razmatrati svrhovitost primjene globalno dominantnih obrazovnih politika uključuje primarne podatke iz vlastitih istraživanja o mladima u Hrvatskoj, te sekundarne podatke iz istraživanja Friedrich-Ebert-Stiftung o mladima u jugoistočnoj Europi i istraživanja o mladima u Europi iz FP7 projekta MyPlace.

Kratki životopis

Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, područni centar Split. Do 2014. godine bila je redovita profesorica sociologije i voditeljica Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Osobno ili u koautorstvu objavila je 8 knjiga, te više od 50 znanstvenih članaka u međunarodnim i nacionalnim publikacijama. Sudjelovala je s više od 40 priopćenja na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima, te više od 40 pozvanih predavanja na znanstvenim i stručnim konferencijama. Održala je pozvana predavanja na uglednim inozemnim sveučilištima (Massachusetts Institute of Technology, Boston College, Academia Sinica, Taipei). Područja njezinog akademskog interesa su sociološke teorije, životni stilovi, te društveni položaj žena i mladih u kontekstu procesa modernizacije. Vodi i sudjeluje u brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Bila je Fulbrightova stipendistica (MIT i Boston College, 2003. – 2004.), te stipendistica programa Erasmus Mundus (Karl-Franzens Universität Graz, 2012.). Predavala je i predaje na doktorskim studijima i ljetnim školama na Sveučilištima u Zadru, Zagrebu, Bologni, Teramu i Grazu. Bila je predsjednica Hrvatskog sociološkog društva u dva mandata, te članica Savjeta nacionalnih udruga Međunarodne sociološke udruge (ISA). Trenutno je predsjednica Hrvatskog nacionalnog znanstvenog vijeća za akademski napredak u interdisciplinarnim područjima (znanost i umjetnost) i revizorica za osiguranje kvalitete Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Za knjigu "Pomak prema modernosti: Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije" (2015.) dobila je Državnu nagradu za znanost 2016. godine.

Program konferencije   Knjiga sažetaka

Knjiga sažetaka

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883551