Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)

NOVOSTI         O PROJEKTU         PROJEKTNI TIM         ISTRAŽIVANJE         REZULTATI         MOA         KONTAKT         Facebook         Twitter


    PROJEKTNI TIM

Dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Iva Košutić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Iris Marušić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Jelena Matić Bojić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Josip Šabić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb

Dr. sc. Inja Erceg, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb
 Dr. sc. Boris Jokić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Rođen je u Zagrebu 14. 10. 1976. godine. Diplomirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu, Velika Britanija. Od 2002. godine radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu znanstvenog suradnika.
Od 2002. godine do danas radio je kao suradnik i (su)voditelj na više od 20 znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u području obrazovanja s temama ključnih kompetencija u hrvatskom obrazovanju, kvalitete ispita državne mature, pojave privatnih instrukcija, prijelaza iz srednjoškolskog u visokoškolsko obrazovanje te razvijenosti navika i vještina učenja hrvatskih učenika. Intenzivno radi na stručnom usavršavanju nastavnika i stručnih suradnika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te surađuje s doktorskim studijem Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu. Neki od međunarodnih projekata koje je osmislio i vodio su: "A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring Phenomenon in Eurasia (Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Estonia, Georgia, Mongolia)"; "Exploring the Key Competences "Learning to Learn" and "Entrepreneurship" in Elementary Education Systems of the Western Balkans".
Od nacionalnih projekata koje je osmislio i vodio izdvajaju se: "Postati student u RH – Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata na ispitima Državne mature"; "O učenju – različiti aspekti učenja u hrvatskom osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju"; "Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz matematike, fizike, kemije i biologije".
Surađivao je i na sljedećim projektima: "Evaluacija nastavnih programa i izrada modela kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj" i "Ujednačavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja".
Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio petnaestak znanstvenih radova, više znanstvenih i stručnih knjiga kao autor i urednik te stručnih članaka. Sudjelovao je s priopćenjima na više od četrdeset međunarodnih i domaćih skupova. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Prospects i recenzent je više domaćih i međunarodnih časopisa.
Član je Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Bio je član Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Dr. sc. Zrinka Ristić Dedić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Zrinka Ristić Dedić, rođena 1974., radi na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Doktorirala je 2010. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (grana školska psihologija i psihologija obrazovanja). Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u interdisciplinarnom području obrazovnih znanosti. Od 2003. godine do danas radila je kao suradnica i (su)voditeljica na više od 20 znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u području obrazovanja, na temama: kompetencija učiti kako učiti, državna matura i upisi na studijske programe visokoškolskih ustanova, pojava privatnih instrukcija, istraživačko učenje. Objavila je 20-tak radova u znanstvenim časopisima i knjigama. Suvoditeljica je kolegija Istraživanja i razvoj vrednovanja u obrazovanju na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu. Profesionalno se usavršavala na radionicama i seminarima iz područja obrazovanja i metodologije obrazovnih istraživanja u Mađarskoj (2004.), Nizozemskoj (2005.), Turskoj (2005.), Azerbajdžanu (2006.), Švedskoj (2011.), Belgiji (2014.) i Irskoj (2014.). Bila je članica tematske radne skupine za osiguravanje kvalitete obrazovanja pri izradi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije Vlade Republike Hrvatske (2014.) te članica ekspertne radne skupine koja je vodila proces Cjelovite kurikularne reforme (2015. – 2016.).
U okviru projekta dr. sc. Zrinka Ristić Dedić sudjeluje u teorijskoj konceptualizaciji cjelokupnog istraživanja, razradi njegove metodologije te u provedbi svih kvalitativnih i kvantitativnih faza istraživanja. Njezini interesi unutar projekta posebice su usmjereni na ispitivanje perspektiva učenika i roditelja te na istraživanje toga kako se obrazovne aspiracije učenika oblikuju i mijenjaju pod utjecajem obiteljskog i šireg konteksta u kojem učenici žive i djeluju. Dr. sc. Iva Košutić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Rođena je 1979. godine u Splitu. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlena je u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja, gdje je trenutno poslijedoktorandica. Doktorirala je 2015. godine na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine bila je suradnica na osam znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u području obrazovanja, baveći se temama kao što su podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja, samovrednovanje škola, pravedan pristup viskom obrazovanju, odabir studija te povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju. Objavila je deset znanstvenih radova i osam stručnih radova, većinom u području sociologije obrazovanja. Izlagala je na sedam znanstvenih skupova. Dobitnica je stipendije Coimbra Group Hospitality Scheme Programme (2008.). Asistirala je u izvođenju nastave na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Uvod u analitičku sociologiju. Bila je članica organizacijskih odbora dviju domaćih i jedne međunarodne konferencije s polja sociologije i obrazovanja. Članica je Hrvatskog sociološkog društva i tajnica Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja.
U okviru projekta, dr. sc. Iva Košutić sudjelovat će u teorijskoj konceptualizaciji istraživanja, razradi metodologije, provedbi kvalitativnih i kvantitativnih faza istraživanja, analizi kvalitativnih i kvantitativnih podataka te diseminaciji rezultata istraživanja. Njezini interesi unutar projekta posebice su usmjereni na istraživanje povezanosti obiteljskog konteksta i obrazovnog uspjeha i aspiracija učenika.Dr. sc. Iris Marušić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Rođena u Zagrebu 1965. godine. Jednopredmetni studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1989. godine. Od 1991. godine zaposlena kao znanstvena novakinja u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, gdje je 1995. godine magistrirala, a 1999. godine doktorirala. Od 2001. godine radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu više znanstvene suradnice. Nositeljica je izbornog kolegija Uvod u međukulturalnu psihologiju na dodiplomskom studiju, te kolegija Međukulturalna istraživanja ličnosti na doktorskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na brojnim domaćim projektima iz područja psihologije ličnosti i psihologije obrazovanja, te na međunarodnim projektima Personality Profiles of Cultures, Adolescent Personality Profiles of Cultures te International Teacher Leadership. Trenutačno sudjeluje u međunarodnoj mreži istraživača FIT-Choice Network koja se bavi komparativnim istraživanjem motivacije za učiteljsku profesiju. Do sada je samostalno i u koautorstvu objavila tridesetak znanstvenih radova, nekoliko poglavlja u knjigama, studija te stručnih članaka. Sudjelovala je s priopćenjima na više od trideset međunarodnih i domaćih skupova. Recenzentica je više domaćih i međunarodnih časopisa. Bila je članica tematske radne skupine za područja učiteljske profesije te osiguravanje kvalitete obrazovanja u izradi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije Vlade Republike Hrvatske (2014.). Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Europske asocijacije za psihologiju ličnosti i Europske asocijacije za istraživanja učenja i poučavanja.
Dr. sc. Iris Marušić doprinijet će razradi teorijske konceptualizacije istraživanja i definiranju uzorka. Imat će ključnu ulogu u prilagodbi postojećih i konstrukciji novih mjernih instrumenata, posebno onih koji se tiču konstrukata s aspekta učitelja. Sudjelovat će u provedbi terenskog dijela istraživanja, analizi kvalitativnih i kvantitativnih podataka te diseminaciji rezultata istraživanja. Također će dati podršku radu Mreže obrazovnih aspiracija. Dr. sc. Jelena Matić Bojić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Rođena je 1986. godine u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (FFZG) 2008. godine stječe naslov sveučilišne prvostupnice psihologije, 2011. godine naslov magistre psihologije, a 2018. godine naslov doktorice psihologije. Kao dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu, ljetni semestar akademske godine 2009./2010. pohađa na Sveučilištu Murdoch u Perthu, Australija. Od svibnja 2012. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja, a od travnja 2018. godine kao poslijedoktorandica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Dosad je angažirana na nekoliko znanstvenih i razvojnih projekata institutskog Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja te projektima drugih nositelja. Od akademske godine 2014./2015. angažirana je kao vanjska suradnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, na seminarima iz Uvoda u psihologiju i Socijalne psihologije. Ranije je sudjelovala u izvođenju nastave na kolegiju Psihologija obrazovanja: Motivacijsko-socijalni procesi pri Odsjeku za psihologiju FFZG. Tijekom studija stekla je trogodišnje iskustvo u radu s djecom predškolske i mlađe školske dobi. Sudjelovala je u radu programsko-organizacijskih odbora triju domaćih i jedne međunarodne konferencije iz područja obrazovnih znanosti. Dosad je u koautorstvu objavila šest izvornih znanstvenih članaka, jedan pregledni članak, tri poglavlja u knjigama i jedan stručni priručnik, te je sudjelovala s petnaestak izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja.
U okviru ovog projekta, Jelena će biti uključena u proces operacionalizacije konstrukata i izrade instrumentarija na svim ispitivanim razinama, s posebnim naglaskom na vršnjačku razinu. Sudjelovat će u osiguravanju pristupa školama i pojedinim skupinama sudionika te uspostavljanju i koordinaciji aktivnosti Mreže obrazovnih aspiracija. Provodit će dio terenskog istraživanja, analizirati podatke te biti uključena u diseminaciju rezultata. Dr. sc. Josip Šabić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu


Rođen je u Slavonskom Brodu 1983. godine. Diplomirao je (2008.) i doktorirao (2018.) psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. do 2016. godine radio je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na razvoju i konstrukciji ispita državne mature kao i drugih vrsta ispita. Od 2016. zaposlen je u Institutu za društvena istraživanja na radnom mjestu asistenta. Bavi se psihologijom obrazovanja i psihometrijom. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata iz područja psihologije i obrazovanja, kao što su „Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10.“ (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja), te „Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti“ (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), kao i u velikom broju razvojnih projekata iz područja konstrukcije ispita. Autor je dva znanstvena rada, te koautor jednog stručnog rada i tri knjige. Sudjelovao je s priopćenjima na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Dobitnik je nekoliko stipendija i nagrade „The Voya Kondic Memorial Prize“ (2014.). Član je Hrvatske psihološke komore.
U okviru ovog projekta, Josip će biti uključen u razradu kvantitativne metodologije istraživanja. Provodit će dio terenskog istraživanja, analizirati podatke te biti uključen u diseminaciju rezultata. Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb


Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić redovita je profesorica u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održava nastavu iz kolegija koji se bave razvojnom psihologijom na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije i specijalističkom studiju kliničke psihologije. Usavršavala se u Nizozemskoj, Norveškoj i Švedskoj. Bila je vanjski suradnik na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentorirala je preko trideset diplomskih radova, četiri specijalistička i tri doktorska rada. Trenutačno po treći put obnaša dužnosti predstojnice Katedre za razvojnu psihologiju. Surađivala je u nizu znanstvenih projekata, bila voditeljicom dva projekta, a vodila je i dvije istraživačke ljetne škole studenata psihologije. Bila je predsjednicom i/ili članicom organizacijskih i programskih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Članica je European Association of Developmental Psychology (EADS), European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Urednica je četiri knjige i autorica više poglavlja u knjigama. Objavila je preko pedeset znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica je nagrade Hrvatskog psihološkog društva Marulić: Fiat Psychologia za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije (2013) i Državne godišnje nagrade Ivan Filipović za promicanje pedagoške teorije i prakse u kategoriji znanosti (2015).
Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zbog svoje ekspertize u polju razvojne psihologije i psihologije roditeljstva, primarno će se baviti teorijskom konceptualizacijom, operacionalizacijom konstrukata i izradom instrumentarija koji se odnose na konstrukte vezane uz roditeljsku perspektivu. Sudjelovat će u provedbi kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, analizi podataka i diseminaciji nalaza koji su razvojno-psihologijskog karaktera. Dr. sc. Inja Erceg

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb


Rođena je u Zagrebu. Studij psihologije je završila na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine. Godinu dana stažirala je na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb gdje je obavljala poslove psihodijagnostike, radila s onkološkim pacijentima te sudjelovala u istraživanjima iz područja psihoonkologije i kronične boli. Od svibnja 2008. do lipnja 2009. godine bila je zaposlena u "Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge" na poslovima profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u "Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius" kao stručni suradnik za profesionalnu orijentaciju, savjetovanje te na projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima. Od lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za rad na znanstvenoistraživačkom projektu "Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju" voditeljice prof. dr. sc. Gordane Keresteš. Od 2013. do 2014. godine bila je suradnica na poticajnom projektu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod djevojaka i mladića u razdoblju adolescencije" čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić. Do sada se bavila bavila istraživanjem ispitne anksioznosti, pozitivnog i negativnog perfekcionizma te područjima kronične boli i psihoonkologije, a glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kako kod djevojaka, tako i kod mladića. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji" (pod mentorstvom prof. dr. sc. Godane Kuterovac Jagodić) obranila je u svibnju 2015. godine. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, autorica je poglavlja u dvjema knjigama, jedna od urednica sažetaka priopćenja međunarodnog znanstvenog skupa te je do sada objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Završila je niz edukacija, kao i drugi stupanj iz kognitivno-bihevioralne terapije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije. Od 2009. godine suradnica je u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u kojem djeluje kao individualni savjetovatelj.
U okviru ovog projekta bit će uključena u operacionalizaciju konstrukata i izradu mjernih instrumenata koji se odnose na konstrukte vezane uz roditeljsku perspektivu. Sudjelovat će u provedbi terenskog dijela istraživanja u oba njegova segmenta (kvalitativni i kvantitativni), analizi podataka i diseminaciji rezultata, prvenstveno onih koji se tiču fenomena iz područja razvojne psihologije.