Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu

Sažetak:

U zadnjih dvadeset godina hrvatsko društvo je prošlo kroz fazu raspada socijalizma, rata i transformacije u ekonomiju kapitalizma i sustava političke demokracije. Pitanje je kako su te dramatične promjene i prijelaz iz jednog u drugi društveni sistem djelovali na regulativne mehanizme socijalne stratifikacije, obrasce mobilnosti i vrijednosne orijentacije? U istraživanjima koja su provođena u Hrvatskoj od osamdesetih godina ustanovljen je specifični obrazac stratifikacije i mobilnosti sa značajnom ulogom političkog podsistema u njenom strukturiranju. Značajni faktori strukturiranja su podjela rada, obrazovanje i položaj u političkom podsistemu a privatno vlasništvo igralo je marginalnu ulogu. U situaciji ograničenja privatnog vlasništva, obrazovanje je bilo jedini kanal socijalne mobilnosti. S promjenom ključnih regulativnih mehanizama u društvu za pretpostaviti je kako će uloga političkog podsistema slabiti, a uloga privatnog vlasništva jačati. U mjeri u kojoj država zadržava jaku regulativnu ulogu u društvu, utjecaj “političkog” faktora može se zadržati bez obzira što se sada radi o pluraliziranom političkom podsistemu. Dolazi li međutim i do smanjenja značenja uloge obrazovanja ili u društvu zasnovanom na znanju dolazi do multipliciranja kanala mobilnosti? Da li promijene drustvenog sustava dovode do zatvaranja ili otvaranja društvene strukture? U skladu sa društvenim i strukturalnim promjenama su i promjene vrijednosnih orijentacija društvenih grupa mobilnih prema dolje ili gore te homogenizacija ili diferencijacija stavova u vremenu. Nasuprot većini drugih empirijskih istraživanja koja su transverzalni presjeci u jednoj vremenskoj točci ovdje će se koristiti četri “vala” istraživanja koja su početa 1985 (N=3619) nastavljena u tri navrata 1989 (N=2508), 1996 (N=2202) i 2004 (N=2200) a ovaj projek planira nastaviti tu seriju petim „valom“ u 2008. U svakom od ovih “valova” istraživanja upotrebljavane su iste baterije pitanja koja će se koristiti da rekonstruiramo osnovnu strukturu ali i dinamiku promjene u dimenzijama društvene stratifikacije, mobilnosti i vrijednosnih orijentacija. U razdoblju demokratizacije i uključivanja hrvatske u svjetske tokove provodi se veliki broj istraživanja stavova i vrijednosnih orijentacija. Ovo istraživanje ima jedinstvenu prednost što će se direktno nastaviti na istraživanja vršena u socijalističkom razdoblju pa će omogućiti uvid u strukturalne i vrijednosne promjene hrvatskog društva u longitudinalnoj perspektivi.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditelj:

Duško Sekulić

.

Suradnici na projektu:

Ranka Jeknić

istraživač

Jasminka Lažnjak

istraživač

Zoran Malenica

istraživač

Željka Šporer

istraživač

Albert Simkus

University of Tromso, Norway

Ivan Szelenyi

Yale University, USA