Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja – longitudinalni pristup

Sažetak:

Glavni je cilj ovog istraživanja pratiti promjene u motivacijskim i kognitivnim obilježjima studentica učiteljskih fakulteta tijekom petogodišnjeg inicijalnog obrazovanja koje određuju njihov profesionalni identitet i percepciju buduće uloge učitelja Polazna pretpostavka ovog istraživanja jest da se tijekom studija intuitivne, iskustvene predodžbe i uvjerenja o učiteljskoj ulozi te pristupima učenju i poučavanju postupno transformiraju u zrele profesionalne stavove i vrijednosti temeljene na znanstvenim spoznajama edukacijskih znanosti što dovodi do jasnoće profesionalnih ciljeva, doprinosi intrinzičnoj motivaciji u radu i osigurava primjenu učiteljskih kompetencija potrebnih za realizaciju obrazovnih ciljeva usmjerenih na osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje.
Teorijski model na kojem se temelji ovo istraživanje je Korthagenov model profesionalne uloge učitelja u kojem se izgradnja profesionalnog identiteta promatra kroz interakciju okolinskih i unutrašnjih činitelja. Pri tom vanjski kontekst čine socijalni i kulturalni uvjeti koji dovode do stjecanja učiteljskih profesionalnih kompetencija koje se kasnije manifestiraju u školskom radu. U prvom redu se to donosi na primjenu kompetencijske paradigme u obrazovanju prema kojoj se ciljevi poučavanja određuju kao ishodi učenja, a pristup poučavanju usmjeren na disciplinu i sadržaj zamjenjuje pristupom usmjerenim na studenta. Osobni kontekst sastoji se od više koncentričnih slojeva osobnih obilježja, a u najdubljoj jezgri modela nalaze se obilježja, kao što su pojam o sebi, osobne vrijednosti i misija, uvjerenja o učenju i poučavanju, koja usmjeravaju profesionalne odluke, određuju razinu i vrstu profesionalne motivacije te djeluju na aktivaciju određenih kompetencija u radnom, odnosno školskom okruženju.
Očekuje se da će rezultati istraživanja na teorijskoj razini pridonijeti razumijevanju interakcije vanjskih i unutrašnjih činitelja razvoja profesionalnog identiteta budućih učitelja. Praktične implikacije istraživanja odnose se na mogućnost prepoznavanja slabih točaka aktualnih kurikula studijskih programa i dosljednom uvođenju i provedbi kompetencijskog i konstruktivističkom pristupa u obrazovanju budućih učiteljica.

Voditeljica:

Vlasta Vizek Vidović

IDIZ

Suradnice na projektu:

Iris Marušić

IDIZ

Ivana Jugović

IDIZ

Vanjski suradnici:

Vlatka Domović

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Darko Lončarić

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Mira Klarin

Učiteljski odjel, Sveučilište u Zadru