Identitet drugih u Republici Hrvatskoj

Sažetak:

.

Identitet Drugih u RH

Cilj projekta je ostvariti interdisciplinarna istraživanja kulture Drugih u odnosu na dominantnu kulturu te simboličkih obrazaca pripisanih njihovim raznim kategorijama – u prvom redu rodnim. Ovim se projektom nastoji doprinijeti daljnjem razvoju kulturnih/rodnih politika koje podrazumijevaju poticanje antidiskriminacijskih praksi te su u tom smislu i provođena istraživanja vezana uz različite aspekte identiteta, kulture, koegzistencije, multikulturalizma i rješavanja konflikata.
Dio rezultata ovog interdisciplinarnog projekta bit će objavljen u publikaciji „Identitet i kultura“ u kojoj će tekstove publicirati prof.dr.sc. Mladen Labus i prof.dr.sc. Lino Veljak, dr.sc. Mirjana Adamović i dr.sc. Ana Maskalan.
Publikacija se tematski bavi sociološkom i onto-antropološkom perspektivom promjene tipova kulturnih identiteta unutar procesa globalizacije, modernizma i postmodernizma pri čemu se prati rekonceptualizacija i redefinicija kulturnog identiteta iz pojmovnog diskursa u diskurs kulturnog praksisa. Također, iz pozicije filozofije kulture rekonstruira se proces transformacije kolektivnih identiteta u metafizički utemeljene identitete te se razmatraju pojedini aspekti politike identiteta, pogotovo oni koji su po svojoj naravi diskriminacijski.
Također u publikaciji se govori o konceptima posebnih kultura prvenstveno kulturi straha i kulturi mira kao političkim konceptima koji se u zadnjih nekoliko desetljeća pojavljuju u sklopu pokušaja objašnjenja vrijednosti modernih društava. Kultura straha analizirana je u kontekstu filozofskog i sociološkog propitivanja straha kao potencijalno definirajuće karakteristike suvremenog društva. Pojam mira promatra se kao politički i sociološki koncept te se dovodi u vezu s rodnim identitetima i stereotipima.
Korist projekta: Diseminacija znanstvenih rezultata fundamentalnih istraživanja.

Identitet i tijelo u reklamnim porukama

Reklamne poruke često upotrebljavaju rodne stereotipe i pridonose selektivnoj raznolikosti standardizirane rodne tipologije. Cilj projekta je istražiti društvena uporišta i saturiranost reklama rodnim stereotipima koje se emitiraju u programu odabranih, najgledanijih hrvatskih televizijskih postaja u najgledanijem, prime time terminu. U analizi rodnih stereotipa istražit će se kakvo se tijelo nalazi u centralnom diskursu modernih reklama s aspekta objektifikacije i s aspekta normalizacije tijela, a s obzirom na funkcije i sadržaj reklamnih poruka. Također, istražit će se prisutnost rodne hijerarhije te eventualna prisutnost „utopijskog preokreta“ s obzirom na patrijarhalni obrazac u načinu oblikovanja rodnih uloga.
Istraživanje će biti provedeno u tri etape:
1) Rad na prikupljanju literature te izradi teorijskog i analitičkog okvira istraživanja. Konzultirat će se dostupna, relevantna literatura u tom području.
2) Snimanje televizijskih reklama biti će realizirano u suradnji s Agencijom za elektroničke medije (AEM).
3) Kvalitativna analiza sadržaja programa biti će provedena metodom analize diskursa. Bit će provedena i analiza sekundarnih izvora podataka.
Očekuje se da će istraživanje ukazati na moguće (pozitivne i negativne) manipulacije rodnim identitetima u skladu sa sadržajem rodnih stereotipa. Metode prikupljanja podataka sukladne su metodama korištenima u relevantnim, međunarodnim istraživanjima. Istraživanje će biti upotpunjeno statističkim podacima iz sekundarnih izvora.
Korist projekta: S obzirom na prioritete Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. sinergija područja kulture i roda navodi se kao jedan od prioritetnih ciljeva. U tom kontekstu posebnu pažnju posvećujemo analizi sadržaja medija radi detekcije učestalosti rodnih stereotipa a sukladno politici suzbijanja rodnih stereotipa i uvođenja rodno osjetljive politike u medije. Također, očekuje se međunarodna diseminacija rezultata, pisanje istraživačkih izvještaja te izravna suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova.

POPIS PUBLIKACIJA

Identitet Drugih u RH

Voditelj:

Mladen Labus

IDIZ

Identitet i tijelo u reklamnim porukama

Voditeljica:

Mirjana Adamović

IDIZ

Članovi tima:

Mirjana Adamović

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Vanjski suradnici:

Lino Veljak

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marija Brajdić Vuković

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu