Branislava Baranović

prof. dr. sc.

Branislava Baranović

Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

141361

Naziv radnog mjesta:

znanstvena savjetnica

Područje rada:

razvoj nacionalnog kurikuluma, društvene i rodne nejednakosti u obrazovanju

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
baranov@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2015. Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje naslovne redovite profesorice
2013. Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u trajnom zvanju
2011. – Ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
2008. Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, prvi izbor
2001. – 2011. Predstojnica Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
1999. Viša znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
1993. Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
1988. Znanstvena asistentica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
1992. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu u području sociologije obrazovanja
1983. Magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu u području sociologije obrazovanja
1975. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu ( A-sociologija, B-filozofija)

Istraživački projekti

Voditeljica projekta:
2013. – 2016. Građanska kompetencija, predrasude, i diskriminacija kod učenika srednjih škola
2013. – 2015. Razvoj kurikulumske kulture. Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma.
2012. – 2016. Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i izbor studija
2006. – 2010. Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj
2005. – 2007. Rodno osjetljivi udžbenici i nastava u regiji Balkan
2002. – 2005. Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj
1997. – 1999. Education for Peace – A Conflict Resolution Initiative for Bosnia
1994. – 1996. The Changes in Secondary School Curricula in the Post-Socialist Croatia and Education for Democracy
1994. – 1995. Socijalna reintegracija prognanika i povratnika
1993. – 1995. Nacionalna ideologija i promjene u obrazovnom diskursu u post-socijalističkoj Hrvatskoj
1993. – 1994. Idelogizacija obrazovnog diskursa u postsocijalističkom društvu na primjeru srednjoškolskog kurikuluma u Hrvatskoj
Članica istraživačkog tima:
2010. – 2011. Mirovno obrazovanje u osnovnim školama u RH
2009. – 2010. Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj
2006. – 2007. Istraživanje i promocija kompetencija ‘učiti kako učiti’ i ‘poduzetnost’ u hrvatskim osnovnim školama
1996. – 2000. Vrijednosni sustav mladeži i društvene promjene u Hrvatskoj
1996. – 1996. Društvena struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj
1991. – 1993. Sociološko istraživanje mladih i problema obrazovanja
1988. – 1991. Društveni profil Zagrebačkih studenata krajem 80-tih
1988. – 1992. Promjene u strukturi rada i obrazovanja kao kulturno-znanstveno-tehnologijski transfer
1989. – 1989. Kulturne pretpostavke tehnološkog razvoja – Slučaj Japana

Odabrana bibliografija (1990. – 2013.)

Knjige
Baranović, Branislava (ur.) (2015) Koji učenici namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. (2015). B. Baranović (Ur.) Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, Branislava (ur.) (2015) Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, Branislava (ur.) (2006) Nacionalni  kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj – različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, Branislava (2000) “Slika” žene u udžbenicima. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 182.
Hodžić, A, Baranović, B. i D. Seferagić (ur.) (1995) Stat na noge.  Zagreb: Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva, str. 163.
Znanstveni radovi u časopisima, knjigama i zbornicima
Rogošić, S; Baranović, B. (2016) Social capital and educational achievements: Coleman vs. Bourdieu. Center for Educational Policy Studies journal. (6), 2:. 81-100.
Baranović, B. (2015.) Školski kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj i u drugim europskim zemljama. U Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti. Baranović, B. (Ur.). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 15-48.
Baranović, B. (2015). Predgovor. U Baranović, B. (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. str. 7-11. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, B. (2015). Razvoj i socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Hrvatskoj. U Baranović, B. (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. str. 15-39. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, B; Doolan, K; Jugović, I; Klepač, O; Košutić, I; Puzić, S. (2015). Teorijske osnove, ciljevi i metodologija istraživanja. U Baranović, B. (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. str. 107-121. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, B. (2015). Pristup visokom obrazovanju i preporuke za smanjivanje nejednakosti – Zaključna razmatranja. U Baranović, B. (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija. str. 287-298. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Matić, J; Marušić, I; Baranović, B. (2015) Determinante matematičkog samopoimanja: Analiza rodnih univerzalnosti i specifičnosti. Croatian Journal of Education-Hrvatski Časopis za Odgoj i obrazovanje. 17, 4; 1103 -1129.
Baranović, B., Jugović, I. i Puzić, S. (2014) Važnost obiteljskog porijekla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole. Revija za socijalnu politiku. (21) 3:285-307.
Domazet, M., Baranović, B. i Matić, J. (2013) Mathematics Competence and International Mathematics Testing: Croatian Starting Point. Sociologija i prostor. (195) 1:109-131.
Baranović, B; Domović, V. i Vizek Vidović, V. (2013) Promjene i razvojni pravci u suvremenom obrazovanju, U: D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (ur.) Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu. Zagreb: Akademija odgojno-obrazovnih znanosti.
Puzić, S. i Baranović, B. (2012) Društveni aspekti matematičkog obrazovanja. Revija za sociologiju. (42), 2:161-186.
Jugović, I., Baranović, B. i Marušić, I. (2012) Uloga rodnih stereotipa i motivacije u objašnjenju matematičkog uspjeha i straha od matematike. Suvremena psihologija. (15) 1:65-79.
Puzić, S., Baranović, B. i Doolan, K. (2011) Školska klima i sukobi u školi. Sociologija i prostor. (191) 3:335-358.
Baranović, B. (2011) Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija u obrazovanju, U: Ž. Kamenov i B. Galić (ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, str. 38-49.
Puzić, S; Baranović, B; Doolan, K; Jokić, B; Ristić Dedić, Z. (2011) Istraživanje programskih pretpostavki te učeničkih, nastavničkih i ravnateljskih iskustava relevantnih za unapređivanje mirovnog obrazovanja u osnovnim školama. U: I. Z. Šloser (Ur.) Učiti za mir. Zagreb: Centar za mirovne studije. str. 51.- 132.
Baranović, B., Doolan, K., Jugović, I. (2010). Jesu li čitanke književnosti za osnovnoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj rodno osjetljive?, Sociologija i prostor, 187(2), 349-374.
Koren, S. i Baranović, B. (2009). What kind of history education do we have after eighteen years of democracy in Croatia? Transition, intervention and history education politics (1990-2008). U: A. Dimou (ed.) “Transition” and the Politics of History Education in Southeastern Europe. Gottingen : V&E unipress, 2009. Str. 91-140.
Domović, V.; Baranović, B. i Štibrić, M. (2007) Učitelji i uvođenje poduzetničke kompetencije u osnovne škole. U: Babić, N. (ur.) Kompetencije i kompetentnost učitelja. Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State University, Kherson, Ukraine: 175-182.
Štibrić, M. i Baranović, B. (2007). The Status of Information and Communication Competence in National Curriculum for Compulsory Education. In: Seljan S. i Stančić, H. (ur.) The Future of Information Sciences (INFuture): Digital Information and Heritage, Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb. 459-469.
Baranović, B., Domović, V. i Štibrić, M. (2006). O nekim aspektima školske klime u osnovnim školama u Hrvatskoj. Sociologija sela, 44, 174 (4): 485-504.
Baranović, B. (2006) Nacionalni kurikulum u europskim zemljama i Hrvatskoj – komparativni prikaz. Sociologija sela. (44) 2/3:181-200.
Baranović, B. (2006) Društvo znanja i nacionalni kurikulum. U: Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj – različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 15-43.
Baranović, B. (2006) Nastavni programi iz perspektive nastavnika i učitelja. U: Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj – različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 107-181.
Baranović, B. (2005) Osnovni smjerovi razvoja i metodologija izrade nacionalnog kurikula za obvezno obrazovanje. Metodika (6) 10 (1/2005): 22-43.
Baranović, B. and Doolan K. (2005) Citizenship education. The case of Croatia. In: Maes, B. (ed.) Different faces of citizenship education in European countries. Brussels: CIDREE/DVO. pp. 51-71.
M. Mesić and Baranović, Branislava (2005) National Minority Education in Croatia. In: N. Genov (ed.) Ethnicity and Educational Policies in South Eastern Europe. Berlin-Sofia: Friedrich – Ebert – Stiftung, Free University Berlin, Institute of Eastern European Studies. str. 64-84.
Baranović, B. i Ilišin V. (2004) Mladi i ljudska prava u Hrvatskoj. Sociologija sela. (42) 3/4:339-361.
Baranović, B. i Jokić, B. (2004) Mišljenje nastavnika o poučavanju najnovije povijesti u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskom Podunavlju. Povijest u nastavi. (2) 4: 384-406.
Baranović, B. (2004) O nekim teorijsko-metodološkim pitanjima sociologije obrazovanja. U: A. Bežen (ur.) Temeljne edukacijske znanosti i metodike nastave. Zagreb: Akademija odgojnih znanosti i Profil international, str. 49-55.
Baranović, B. (2004) Attitudes of Croatian Youth towards Human Rights as an Integral Part of a Democratic Political Culture. In: P. E. Mitev and J. Riordan, (Eds) Towards Non-violence & Dialoge Culture in South East Europe. Sofia: “Ivan Hadjiysky” Institute for Social Values & Structures, pp. 29-46.
Baranović, B. (2002) Mladi u Hrvatskoj – Između nacionalnog identiteta i europske integracije. U: V. Ilišin i F.Radin (ur.) Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, str.125-154. Knjiga je objavljena i u engleskom prijevodu pod naslovom Youth and transition in Croatia.
Baranović, B. (2002) Što mladi misle o obrazovanju? U: V. Ilišin i F.Radin (ur.) Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, str. 203-218.
Baranović, B. (2001) History textbooks in the post-war Bosnia and Herzegovina. Intercultural Education. (12) 1: 13-26.
Baranović, B. (2000) The Changes of History Textbooks in Croatia – back to ethnicity. In: P.E. Mitev. ed. Balkan Youth and Perception of Others. Sofia: Youth Studies Foundation, pp 257-278.
Baranović, B. (1999) Predsjednički izbori ’97 na Hrvatskom radiju. Medijska istraživanja. (5) 1:19-45.
Baranović, B. (1999) Udžbenici povijesti i nacionalni identitet mladih. U: Jadranka Čačić-Kumpes (ur.) Kultura, etničnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, str. 153-171.
Baranović, B. (1999) Izbori ’97 na Hrvatskom radiju – Informiranje ili manipuliranje. U: M. Banjeglav (ur.) Izbori u medijima – Hrvatska 1997. Zagreb: Hrvatski helsinški odbor, 53-91.
Baranović, B. (1997) Der Weg zur Ethnisierung des Bildungsdiskurses Im postsocialistischen Kroatien. Bildungg und Erziehung. Boehlau: Vol. 50. No. 4, 481-499.
Baranović, B. (1995) “Izbori 95″ na hrvatskoj televiziji i u novinama”, Medijska istraživanja. (1) 2:163-183.
Baranović, Branislava (1995) Prognanici na području Pakraca i Lipika. U: A. Hodžić, B. Baranović i D. Seferagić (1995) Stat na noge. Zagreb: Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva, str. 77-95.
Branislava B. (1994) Promjene obrazovnog diskursa u postsocijalističkoj Hrvatskoj. Revija za sociologiju. (25) 3-4: 201-213.
Baranović, Branislava (1994) Koncept i sadržaj ekološkog obrazovanja. U: K. Prpić et al. (ur.) Sociološki ogledi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja – Zagreb, str. 163-173.
Baranović, B. (1994) Ekološki sadržaji u srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj. Socijalna ekologija. (3) 2:149-163.103:103
Baranović, B. (1993) Changes in the Structure of the School System in Croatia and Scientific and Technological Development. U: K. Prpić et al. (ed.) Croatian Society on the Eve of Transition. Zagreb: Institute for Social Research – Zagreb University, pp. 61-79.
Rimac, I; Baranović, B. (1991) Socijalna struktura Zagrebačkih studenata. U: Društveni profil Zagrebačkih studenata krajem osamdesetih. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 23-41.
Baranović, B. (1991) Promjene u školskom sistemu u Hrvatskoj i znanstveno-tehnologijski razvoj. U: B.Despot (ur.) Sociološko istraživanje mladih i problema obrazovanja. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str.71-95.
Baranović, B. (1990) Znanstveno-tehnologijsko znanje kao konstituens obrazovnog sustava. U: G. Bosanac (ur.) Epistemološki problemi odgojno-obrazovnog transfera. Zagreb:Institut za društvena istraživanja, str. 39-59.
Bosanac, G; Baranović, B. (1990) Obrazovanje i kulturni kontekst u historijsko-komparativnoj analizi na primjeru Japana. U: V. Lay (ur.) Zbornik radova. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 63-91.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=141361