Viši znanstveni suradnici

Mirjana Adamović

Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala s temom iz područja sociologije migracija, a 2010. godine doktorirala s temom iz područja sociologije kulture. Viša je znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Područja istraživačkog interesa: sociologija roda, feministička teorija, sociologija migracija i sociologija kulture.
mirjana@idi.hr

Marija Brajdić Vuković

Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te 2012. godine doktorirala na istom fakultetu s temom ‘Akteri profesionalne socijalizacije mladih istraživača u prirodnim i društvenim znanostima’. Nakon doktorskog i poslijedoktorskog staža u Institutu za društvena istraživanja – grupi za sociologiju znanosti, radila kao docentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (siječanj 2014. – rujan 2019.) gdje je predavala metodologiju društvenih istraživanja, analizu društvenog učinka i sociologiju znanosti i tehnologije te obnašala dužnost pročelnice Odsjeka za sociologiju. Od listopada 2019. zaposlena kao viša znanstvena suradnica u Institutu, u Centru za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Metodologinja je društvenih istraživanja i sociologinja znanosti i tehnologije, u istraživačkom radu bavi se dvjema širim temama: ulogom znanosti i tehnologije u sadašnjoj i budućoj društvenoj održivosti, te ključnim pitanjima razvoja akademske profesije, visokoobrazovnog i znanstvenog sustava.
marija@idi.hr

Boris Jokić

Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Faculty of Education, University of Cambridge, Velika Britanija. Viši je znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja na projektu Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje. Bavi se metodologijom istraživanja, psihologijom obrazovanja, religijskim obrazovanjem i obrazovanjem iz prirodoznanstvenih predmeta.
boris@idi.hr

Ivana Jugović

Doktorirala je psihologiju 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Važnost rodnih uloga i stereotipa u objašnjenju obrazovnog postignuća i odabira studija”. Na istom fakultetu je diplomirala psihologiju s radom naslova “Zadovoljstvo rodnim ulogama”, te je završila jednogodišnju edukaciju Centra za ženske studije u Zagrebu. Viša je znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Bavi se psihologijom obrazovanja i psihologijom roda. Njezini istraživački interesi uključuju teme kao što su rodne uloge i stereotipi, rodna diskriminacija, rodna perspektiva u obrazovanju te motivacija za učenje i obrazovni odabiri.
jugovic@idi.hr

Teo Matković

Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao sociologiju na University of Oxford i doktorirao socijalnu politiku na Sveučilištu u Zagrebu na temi “Obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj”. Između 2004. i 2018. Bio je zaposlen na katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a između 2013. i 2016. Godine vršio je dužnost pomoćnika ravnatelja HZZ-a za sektor analitike i informatike. U svojem akademskom djelovanju tematizira nejednakosti i promjene na tržištu rada i obrazovanju, kao i djelovanje obrazovnih politika i politika tržišta rada u kontekstu socijalne stratifikacije i socijalnog uključivanja. Sudjeluje ili je sudjelovao u više nacionalnih i europskih tijela usmjerenih obrazovanju ili tržištu rada, te u vezi ovih tema radio na studijama i izvještajima za UNICEF, UNDP, Svjetsku banku, Europsku komisiju, ETF, CEDEFOP, te nadležna ministarstva i agencije.
teo@idi.hr

Dunja Potočnik

Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu doktorirala s temom „Međugeneracijska mobilnost u Hrvatskoj (1984.-2004.): Usporedba socijalističkog i tranzicijskog razdoblja“. Viša je znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu „Hrvatski studenti u europskom kontekstu: Društvena elita u nastajanju“. Bavi se istraživanjima s područja zapošljavanja mladih, društvene stratifikacije, sociologije profesija, mladih i novih tehnologija, te politike prema mladima i obrazovne / znanstvene politike.
dunja@idi.hr

Saša Puzić

Diplomirao je sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 2003. magistrirao, a 2009. doktorirao s temom “Obrazovanje i etničnost: komparativna analiza europskih iskustava”. Viši znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se istraživanjima u području sociologije obrazovanja, teorijama multikulturalizma i interkulturnim obrazovanjem. Od 2007. predaje sociologiju obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu.
puzic@idi.hr

Zrinka Ristić Dedić

Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala s temom “Ispitivanje motivacijskih i metakognitivnih čimbenika procesa istraživačkog učenja u računalno podržanom okruženju”. Viša je znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja.
Bavi se samoregulirajućim učenjem, istraživačkim učenjem, vrednovanjem u obrazovanju i pitanjima jednakih obrazovnih mogućnosti.
zrinka@idi.hr

Anđelina Svirčić Gotovac

Diplomirala sociologiju i filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 1999. g. Magistrirala 2006. godine na temu “Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj regiji” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2009. g. na temu “Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije: primjer Zagreba” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Viša je znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu od 2015. g. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje na kolegiju „Sociologija urbanih i zaštićenih prostora“ (smjer Urbano šumarstvo). Bavi se sociologijom sela, grada i prostora, te socijalnom ekologijom.
svircic@idi.hr, angelinasg@gmail.com

Jelena Zlatar Gamberožić

Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i filozofije, te jednopredmentnom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2012. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine“. Izabrana u zvanje više znanstvene suradnice u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se urbanom sociologijom i sociologijom prostora.
jelena@idi.hr