Jelena Matić Bojić

dr. sc.

Jelena Matić Bojić

Poslijedoktorandica

jelena matic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

334986

Naziv radnog mjesta:

poslijedoktorandica

Područje rada

psihologija obrazovanja, (generalizirane) predrasude

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
matic@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2012. – 2018. doktorica psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2008. – 2011. magistra psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2005. – 2008. sveučilišna prvostupnica psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2019. – danas Politička kompetencija maturanata u vremensko komparativnoj perspektivi
2018. Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita
2017. – 2020. Hand in Hand: Socijalne i emocionalne vještine za tolerantna i nediskriminativna društva (Pristup čitave škole)
2017. Odnos građana Zagreba prema integraciji migranata i njihovim ljudskim pravima
2016. – 2019. Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene
2014. – 2015. Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Europi
2013. – 2016. Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika/ca srednjih škola
2013. – 2015. Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma
2012. – 2013. Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334986