Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 10000 Zagreb, Frankopanska 22/I, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na stručno radno mjesto:

– stručnog/e suradnika/ice u znanosti, 1 izvršitelj/ica.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 12 mjeseci za rad na projektu Development of a self-assessment tool to measure adolescent and youth participation in public life within a country.

Uvjeti:
1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,
2. završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti i to iz znanstvenih polja politologije, sociologije ili psihologije,
3. izražen interes i poznavanje kvantitativne metodologije, prvenstveno procesa kreiranja upitnika,
4. znanje rada na računalu,
5. znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost imaju kandidati koji imaju volontersko ili radno iskustvo u organizacijama civilnog društva, sudjelovali su u programima razmjene, imaju izgrađen osjećaj odgovornosti, poznavanje terenskog rada, prezentacijske i komunikacijske vještine, spremnost za suradnju, organiziranost, pedantnost i savjesnost u radu.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– diploma o završenom diplomskom studiju (preslika)
– dokaz o znanju engleskog jezika
– motivacijsko pismo.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, elektronički na e-adresu: idiz@idi.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici/e će biti obaviješteni elektronički u zakonskom roku.

Institut za društvena istraživanja u Zagreb

Objavljeno: 13.01.2022.

Napomena: natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 5 od 12.01.2022. godine.