Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08i 127/19) i članka 31. Statuta Instituta, Upravno vijeće Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti,
– da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta s iskustvom u vođenju i upravljanju znanstvenim projektima i programima,
– da ima najmanje deset godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Uz pisanu prijavu pristupnici su obvezni priložiti:
– životopis s popisom istraživačkih projekata,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
– odluku o izboru u znanstveno zvanje,
– ispis znanstvenih i stručnih radova iz CROSBI baze podataka,
– uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– plan i program rada i razvoja Instituta u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta i prednosti, pristupnici su obvezni dostaviti pisani prijedlog Programa rada Instituta za izborno razdoblje, kojeg će predstaviti pred Znanstvenim i Upravnim vijećem Instituta.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.(NN br. 121/2017).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Instituta za društvena istraživanja, u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Frankopanska 22/I, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“.

Pristupnici na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Pristupnik može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Napomena: natječaj je objavljen u Jutarnjem listu 09.11.2020. i u Narodnim novinama broj 123 od 11.11.2020. godine.

Objavljeno: 12.11.2020.