Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, na temelju čl. 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17.), te članka 51. i 55. Statuta Instituta, sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na slobodno sistematizirano znanstveno radno mjesto

Viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje sociologije – 1 izvršitelj/ica.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

Kandidati moraju:
– Ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom Instituta o izboru na znanstvena radna mjesta

Prednosti: prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na znanstveno-istraživačkim projektima u području održivosti i u međunarodnim komparativnim kvantitativnim istraživanjima.

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta objavljen je na internetskoj stranici instituta http://www.idi.hr/wp-content/uploads/2018/09/Pravilnikoizborunaznanstvenaradnamjesta.pdf

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
1. životopis
2. diplomu akademskog stupnja doktora znanosti
3. popis objavljenih znanstvenih radova i popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao
4. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta
5. odluku o izboru u znanstveno zvanje
6. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B2 (za strance).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se šalju poštom ili dostavom na adresu: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Frankopanska 22/II, Zagreb s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje Institutu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji u svrhu odabira kandidata.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Napomena: natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 70 od 24. srpnja 2019. godine.