hrvatski    english

Mladi   O PROGRAMU


   IZVEDBENI PLAN


   NASTAVNICI/E


   KONTAKTI

NASTAVNICI/E

dr. sc. Nikola Baketa znanstvenik je u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje se bavi proučavanjem obrazovne politike i mladih, posebice građanskog odgoja i obrazovanja, promjenom politika i visokog obrazovanja.
S doktoratom i magisterijom iz javnih politika sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti te magisterijem iz političke znanosti sa Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Nikola Baketa aktivan je u brojnim udrugama, inicijativama, savjetodavnim i stručnim tijelima vezanim za obrazovanje i mlade na nacionalnoj razini, a član je i Programskog vijeća HRT-a. Kao vanjski suradnik predaje na Fakultetu političkih znanosti, dok ćete ga na studiju imati priliku slušati na kolegiju Razvoj građanske kompetencije mladih, a vodit će i Metodički praktikum.

dr. sc. Ivan Cerovac postdoktorant je na Sveučilištu u Rijeci s doktoratom iz političke filozofije sa Sveučilišta u Trstu, autor je više znanstvenih članaka i popularizacijsko-znanstvenih tekstova, organizator je većeg broja konferencija i ljetnih škola, voditelj nekoliko znanstvenih i edukacijskih projekata, te član više upravnih i savjetodavnih odbora lokalne i akademske zajednice, kao i raznih nevladinih organizacija. Već više od deset godina kroz brojne projekte aktivno radi na promociji znanosti i kritičkog razmišljanja, kao i na unapređenju redistribucijskih javnih politika i participacije građana (osobito mladih) u procesima političkog odlučivanja.

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum voditeljica je programa Mladi u suvremenom društvu na kojem će predavati kolegij Oblici i pristupi u radu s mladima, voditi Istraživački praktikum te surađivati u provedbi mentorske podrške i kolegija Razvoj građanske kompetencije mladih.
Profesorica Ćulum zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje je i doktorirala, nakon čega se, u okviru Fulbright stipendije, poslijedoktorski usavršavala na Sveučilištu u Portlandu. Njezini glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje visokog obrazovanja i civilnog društva, osobito civilne misije sveučilišta, angažiranog sveučilišta u lokalnoj zajednici te područje pedagogije rada s mladima, volontiranja i građanskog odgoja i obrazovanja. Aktivna je u brojnim udrugama te je članica savjetodavnih i stručnih tijela na temu mladih i obrazovanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

dr. sc. Anja Gvozdanović znanstvena je suradnica zaposlena u Institutu za društvena istraživanjima čije je područje interesa sociologija mladih, odnosno njihova civilna participacija, vrijednosti mladih, civilnost, volonterstvo i socijalni kapital.
Anja Gvozdanović doktorirala je sociologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te je otad sudjelovala i vodila nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata koji tematiziraju mlade. Kao znanstvenica sudjeluje u procesima strukturiranog dijaloga s mladima, radnim skupinama ministarstva nadležnog za mlade te evaluira projekte prijedloge udruga mladih i za mlade za različita državna i javna tijela. Objavila je pet knjiga i 20ak znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu.

prof. dr. sc. Vlasta Ilišnin vodeća je hrvatska istraživačica mladih. Znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Institutu za društvena istraživanja gdje je zaposlena od 1986. godine. Kao stalna vanjska suradnica u nastavi radila je na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (gdje je izabrana u naslovnu redovitu profesoricu). Samostalno ili u koautorstvu objavila je 16 znanstvenih knjiga te više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Članica je Znanstvenog savjeta Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo te Savjeta za mlade Vlade RH.
Na našem programu predavat će kolegije: Sociologija mladih - teorijski pristupi i znanstvene spoznaje i Mladi, politika i politika za mlade: Hrvatska u europskom kontekstu.

Marko Kovačić asistent je u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2013. godine. Završio je preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, magistarski studij iz političke znanosti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i doktorski studij javnih politika na Sveučilištu u Ljubljani te se znanstveno usavršavao na sveučilištima u Španjolskoj i SAD-u. Bavi se proučavanjem političke participacije mladih i njihovih građanskih kompetencija te politika za mlade i rada s mladima. Sudjelovao je u realizaciji tri znanstvenoistraživačka projekta te desetak stručnih projekata, većinom kao voditelj. Objavio je tri knjige kao suurednik ili suautor te oko 30 znanstvenih i stručnih radova. Nacionalni je korespondent za politiku za mlade pri Vijeću Europe i Europskoj komisiji.

Sunčana Kusturin, univ. spec. sup. psihosoc. rada. Diplomiravši socijalni rad, završivši poslijediplomski studij supervizije u psiho-socijalnom radu te upisavši doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike, Sunčana Kusturin specijalizirala se za psiho-socijalni razvoj mladih (posebice onih u nepovoljnom položaju) i razvoj grupne dinamike. Riječ je o iskusnoj međunarodnoj trenerici tema vezanih za mlade i vanjskoj suradnici na Studijskom centru za Socijalni rad.

dr. sc. Ana Maskalan filozofkinja je u statusu znanstvene suradnice, zaposlena u Centru za omladinska i rodna istraživanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, s doktoratom s Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja se u svojim se istraživanjima bavi proučavanjem roda, utopije i kulture. Ana Maskalan članica je Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva, članica uredništva časopisa Filozofska istraživanja te je autorica četiri znanstvene knjige i 10ak znanstvenih radova.

izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković nastavnik je na Odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirao je povijest na University of Arizona, te magistrirao međunarodne odnose, a doktorirao povijest na University of Washington. Radio je kao znanstveni suradnik na Woodrow Wilson International Center for Scholars u Washingtonu, D.C, a prije nego što se zaposlio na Odsjeku za kulturalne studije na Riječkom sveučilištu, dvije je godine imao postdoktorsku stipendiju od National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER) u Hrvatskoj. Profesor Pavlaković sudjelovao je u 10ak znanstvenih projekata, objavio 30ak znanstvenih radova, a član je uredništva brojnih znanstvenih časopisa.

dr. sc. Dunja Potočnik viša je znanstvena suradnica iz područja sociologije u Institutu za društvena istraživanja gdje se bavi istraživanjima mladih i društvene strukture, točnije (ne)zaposlenosti mladih, mladih i društvenih mreža i profesionalnih aspiracija mladih.
U svojoj bogatoj znanstvenoj karijeri, Dunja Potočnik sudjelovala je u realizaciji 40ak domaćih i međunarodnih projekata te je objavila 20ak znanstvenih radova i četiri knjige. Evaluatorica je projektnih prijedloga Horizont2020 za Europsku komisiju, kao i ekspertica za politike za mlade Vijeća Europe i Europske komisije. Sudjeluje u radu stručnih i savjetodavnih tijela vezanih za mlade na nacionalnoj i europskoj razini.

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić pročelnica je katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je obnašala brojne dužnosti u okviru fakultetskih i sveučilišnih tijela.
Diplomirala je psihologiju u Rijeci, magistrirala ju u Ljubljani, a doktorirala u Zagrebu. Sanja Smojver-Ažić autorica je 40ak znanstvenih radova i četiri znanstvene monografije te je tijekom karijere sudjelovala u 10ak znanstveno-istraživačkih projekata posvećenih djeci i mladima.

Renato Stanković, mag. cult. asistent je na Odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje je završio preddiplomski i diplomski studij. Trenutačno je doktorant programa Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a angažiran je i u stručnoj radnoj skupini za pripremu i provedbu programa Slatko&Slano u sklopu projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020. Član je brojnih udruga, volonter nekoliko organizacija koje tematski pokrivaju mlade i kulturu te čest komentator tema iz kulturne politike u različitim medijima.

doc. dr. sc. Nebojša Zelič nastavnik je Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci koji predaje niz predmeta iz područja filozofije politike te se bavi problemima socijalne pravednosti i političkog opravdanja zakona. Nebojša Zelič dosad je objavio 15ak radova iz područja političke filozofije te sudjelovao u organizaciji niza međunarodnih znanstvenih konferencija i ljetnih škola. Aktivan je kroničar aktualnih društvenih događanja te sudjeluje u produkciji umjetničkih manifestacija.

 

GOSTUJUĆI ISTRAŽIVAČ I NASTAVNIK

izv. prof. dr. sc. Tomaž Deželan nastavnik je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani i istraživač u Centru za politološka istraživanja. Istraživački interesi mu uključuju istraživanja građanstva, mladih, novih forma upravljanja i civilno društvo. Autor je 50ak znanstvenih radova i 10ak monografija te ima bogato iskustvo vođenja ili suradnje u međunarodnim znanstvenim projektima. Istraživački je partner slovenske agencije za Erasmus + program, policy savjetnik za participaciju mladih pri OSCE, Europski forum mladih i International IDEA organizaciju.
Tijekom 2018. godine prof. Deželan bit će gostujući istraživač u području studija i istraživanja mladih na Sveučilištu u Rijeci i u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.